ENDOMETRIAL KARSINOMLU HASTALARINİNTRAOPERATIF İNCELENMESI


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B.

38. ZEYNEP KAMİL JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 - 13 September 2020, pp.199-201

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.199-201
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Endometrium kanseri, 55-65 yaşları arasında ve kadınlarda en sık gözlenen jinekolojik

malignitedir. Hastaların çoğu vajinal kanama şikayeti ile erken evrede başvurduğundan

%80’i erken evrede tanı alır. Bizim bu çalışmada ki amacımız hastanemizde yapılan histerektomi

vakalarında ki frozen inceleme ve frozen sonrası parafinize kesitlerdeki kesin histopatolojik

sonuçlar arasındaki uyum oranını gösterebilmektedir.

MATERYAL-METOD: Bu amaçla, endometrial karsinom düşünülüp intraoperatif inceleme

istenilen Ocak 2015- Ocak 2019 yılları arasındaki olguları retrospektif inceledik.

BULGULAR: Buna göre frozen incelemenin maligniteyi tahmin etmedeki özgüllüğü %98,

duyarlılığı% 96 idi.

TARTIŞMA/SONUÇ: Endometrial karsinomda intraoperatif değerlendirmenin ana amacı,

yüksek riskli hastalığı olan hastaları daha fazla tanımlamak ve böylece lenfadenektomi ±

omentektomi ± periton biyopsisi yapılıp yapılmayacağına karar vermeye yardımcı olmaktır.

Tipik olarak preoperatif endometrioid karsinom veya atipik hiperplazi tanısı olan ve bazen de

preoperatif tanısal malignitesi olmayan fakat klinik olarak şüpheli lezyonları olan hastalarda

kullanılır. Frozen inceleme, formaldehite konulmamış, taze histerektomi dokusunun hızlı bir

ön incelemesidir. Bu yüntem, makroskopik inceleme sonrası cerrahi spesmenden elde edilen,

seçilmiş doku örneğinden alınan ve dolayısıyla tümörün ya da lezyonun küçük bir alanını temsil

eden, donmuş kesitlerin histopatolojik incelemesine dayanır. Makroskopik olarak gözle

görülen bir lezyon veya tümör varsa bulunur, lezyon/tümör tariflenir, yerleşim yeri ve boyutu

kaydedilir. Endoservikal yayılım varlığı/yokluğu değerlendirilir ve myometrial invazyonun

gross bakıda yarıdan fazla olup olmadığı belirtilir. Kesitler elde edilip boyamalar yapıldıktan

sonra ise tümör tipi hakkında bilgi verilmeye çalışılır.

Dokular frozen cihazında, kesit alma işlemi için dondurulurken ortaya çıkabilecek donma

artefaktları, mikroskobik incelemede sorunlar meydana getirebilir. Ve kesitler tümörün ya da

lezyonun analiz edilebilen sınırlı bir örneği olabileceğinden frozen incelemede tümör varlığı/

yokluğu konusunda net bir yorum da yapılamayabilir. Bunun gibi durumlar, intraoperatif değerlendirmenin

sınırlamaları olarak kabul edilebilir.

Literatüre bakıldığında, intraoperatif incelemenin doğruluğu % 60 ile % 98 arasında değişmektedir.

Cerrahın intraoperatif konsültasyon talebi, yalnızca genel değerlendirme için olsa

bile, bu karar, numunenin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinden sonra tanısal sorumluluğu

olan patoloğa bırakılmalıdır. Dondurulmuş kesitlerin histolojik incelemesi, genellikle

miyometriyal invazyonun en derin bölgesini içeren bir veya iki tam kalınlık kesiti inceleyerek,

genellikle EC alt tipi, derecesi ve invazyon derinliğini belirlemektir. Myometriyal invazyonun

intraoperatif değerlendirilmesinin tek başına dondurulmuş kesit olmadan makroskopik 

doğruluğu % 71-75’tir ve tümör derecesi arttıkça azalır, bir çalışmada yüksek dereceli endometrial

karsinomlar için % 31 bulunmuştur. Bu nedenle, myometriyal invazyonun derinliğini

doğru bir şekilde belirlemek için dondurulmuş kesitin histopatolojik incelemesi de önerilir.

Ameliyat süresini her ne kadar uzattığı bilinse de, intraoperatif patolojik inceleme yapılan

durumlarda, hastaların bir kısmına ek operasyon gerekmeyebilir. Fakat patolog ile cerrahın

uyumlu bir işbirliği, birçok sınırlamaları olan bu yöntemin, istenilen etkinlikte kullanılabilmesi

için zorunlu olan koşuldur.