Ürün Yerleştirme Uygulamalarının Tüketici Tutumuna ve Satın Alma Davranışına Etkisi


KOÇER S., SARI E.

The Journal of Academic Social Science, vol.9, no.112, pp.122-139, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ürün yerleştirme uygulamalarının tüketiciler üzerinde oluşturduğu tutum ve satın alma davranışına olan etkilerini saptamak ve tüketicilerin ürün yerleştirme uygulamaları ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin oluşturduğu araştırma evreninden, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 400 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucunda ürün yerleştirme uygulamaları inandırıcı bulunmazken, marka farkındalığını sağlamada ve markanın tercih edilmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve ürün yerleştirme uygulamalarının etkisiyle alışveriş yapma davranışı incelendiğinde pozitif yönlü anlamlı bir farklılık bulunmaktayken; sınıflar ve alışveriş yapma davranışı arasında negatif yönlü anlamlı bir farklılık vardır. Ürün yerleştirmelerde en fazla karşılaşılan markalar, Coca Cola, Apple, Samsung, Nike ve Trendyol’dur. Ürün yerleştirme uygulamalarında yer alan markalar satın alma davranışını etkilemekte ve katılımcıların çoğunluğu ürün yerleştirme uygulamalarında gördüğü markaları reklamlara oranla daha fazla satın almayı istemektedir.