Liman Çalışanlarında Örgütsel Güven ile İş Performansı Arasındaki İlişki: İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığın Rolü


Creative Commons License

Yorulmaz M., Karabacak A.

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.6, no.2, pp.121-130, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Örgütteki yönetimsel uygulamalar, çalışanların iş tutumlarını ve iş çıktılarını önemli ölçüde etkilediğinden, çalışan ve örgüt arasında kurulacak güçlü bir güven duygusu, çalışanın örgütteki devamlılığını sağlayarak, örgütün başarılı bir şekilde hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlar. Bu çalışmanın amacı, liman çalışanlarının örgütsel güven algısı ile iş performansı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide iş tatmininin ve örgütsel bağlılığın ara değişken rolünün olup olmadığını ortaya çıkartmaktır. Çalışmanın amacına yönelik olarak Marmara Bölgesinde faaliyette bulunan liman işletmelerinin 260 çalışanından anket tekniği ile veriler toplanmıştır. SPSS 22 (Process makro v3.4) ve AMOS 22 programları kullanılarak yapılan analizlerinin sonuçlarına göre, liman çalışanlarının örgütsel güven algısının iş performansları üzerinde pozitif yönde bir etkisinin olduğu ve tek başına iş performansındaki değişim yaklaşık %11’ini açıkladığı ortaya çıkmıştır.