Olguya Dayalı Klinik Akıl Yürütme Bloğu; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği


Daylan Koçkaya P., Dündar D., Bayramgürler D.

UTEK 22, Samsun, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.167-168

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.167-168
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Olguya dayalı öğrenme (ODÖ); hasta olgularını kullanarak teorik ile pratiği ilişkilendiren, yapılandırılmış bir hasta senaryosu içeren, hastanın problemini, bulgularını ve tedavi yaklaşımlarını sorgulatan bir öğretim yöntemidir. Sorgulamaya ve klinik akıl yürütmeye dayalı öğrenmeyi kullanarak, edinilen bilginin olgulara uygulanmasıyla teoriyi pratiğe bağlar. Öğrencileri klinik uygulamaya hazırlamak amaçlanır. Küçük gruplarla, büyük amfi gruplarında ya da çevrim içi kullanılabilecek bir yöntemdir. ODÖ sürecinde öğrencilerin tecrübe etmeleri hedeflenen ‘klinik akıl yürütme’ ve karar verme; tanı koymaya hazırlanırken problemleri belirlemek, tedavi seçme konusunda verileri değerlendirmek ve alternatifler arasında seçim yapmak için kullanılan düşünme süreçleri ve stratejileridir. Klinik karar verme sürecinde kanıta dayalı tıp ilkelerini uygulayabilmek, her tıp öğrencisinin edinmesi gereken en temel becerilerdendir. Amaç: Pandemi döneminde 4. Dönem öğrencilerimizin uzaktan eğitimle aldıkları teorikle pratik arasında ilişki kurmalarını sağlayarak kliniğe hazırlamak amacıyla çevrim içi ‘Olguya Dayalı Klinik Akıl Yürütme Bloğu’ başlatılmıştır. Bir ay boyunca kesintisiz olarak 4.Dönem’deki tüm anabilim dallarının ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programa dair öğrenci, eğitimci görüşleri ile yöntemin ölçme sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır. Yöntem: Pandemi başında 4.Dönem öğrencileri klinik stajları uzaktan almıştır. Yüz yüze eğitimden bir ay önceki süreçte yer alan programa pediatri, iç hastalıkları, genel cerrahi, kardiyoloji, kadın hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi, radyoloji, kalp damar cerrahisi ve plastik cerrahi olmak üzere 10 anabilim dalının tamamı dahil edilmiştir. 118 eğitimci görev almış, eğitici eğitimleri, öğrenci tanıtımı ve hazırlık toplantısı yapılmıştır. Her anabilim dalı Ulusal Çekirdek Eğitim Programı bağlamında yapılandırılmış 2’şer olgu hazırlamıştır. Program, anabilim dalının kendi eğitimcileri ile önceden hazırlanmış olgu sunum materyali çevrim içi kullanılarak pediatri, kardiyoloji, iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıklarında 15 ayrı küçük grupta eş zamanlı 2 saat sürede interaktif olarak gerçekleştirilmiştir. İlk oturum sonrasında öğrenciler ayrıca bir çevrim içi küçük grup çalışması yürüterek senaryonun yanıtlarını hazırlamışlardır. Ertesi gün tüm gruplar birleştirilerek büyük grup oturumu yapılmış, grup çalışmaları tartışılmış ve senaryo öğretim üyesinin sunumuyla çözümlenmiştir. Diğer anabilim dallarında ise küçük gruplara bölünmeden 3’er büyük grup eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Program başında ve sonunda uzaktan olgu sınavları yapılmıştır. Öğrencilerden ve öğretim üyelerinden programa dair algı ve memnuniyetlerini sorgulayan 6 soruluk 5’li Likert skalasından oluşan anket ile çevrim içi geri bildirim alınmıştır. Bulgular: Programa 189 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %84’ü senaryoların öğrenim hedeflerine uygun tasarlandığını, ortalama %81,7’i klinik akıl yürütme bloğundan fayda gördüğünü %79, 78’i bu yöntemin büyük klinik stajlarda kullanılabileceğini belirtmiştir. Sırasıyla genel cerrahi olgularından %90,91, kardiyolojiden % 87,41, iç hastalıklarından % 87,14 ve kadın doğum olgularından %81.82 oranında fayda görüldüğü belirtilmiştir. Öğrencilerin ortalama %72,77’si küçük grup çalışmasından ve %75’i büyük grup çözümlemesinin faydalanmıştır. Küçük gruplara bölünmeden yapılan anabilim dallarında memnuniyet oranı daha düşük ve ortalama %67,4’tür. Öğretim üyelerinin(n:72) %83’ü yöntemin klinik akıl yürütme becerisini desteklemek üzere stajlarda kullanılabileceğini, %87’si programın yararlı olduğunu düşünmektedir. Yapılan öntest ortalaması 50.99 ve sontest ortalaması 64.1 puan olup anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0.00). Sonuç: Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin programa katılımı ve programdan genel memnuniyet oranları yüksektir. Sınav sonuçlarına bakılarak öğrenmeye olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Yapılandırılmış olgular eşliğinde öğrencilerin pratikle teorik bilgiyi ilişkilendirebilecekleri düşünülmektedir. ODÖ ile öğrencilerin klinik akıl yürütme becerilerinin desteklenebileceği, dikey entegrasyona olanak sağlanabileceği ve klinik stajlarında uygulanmasının etkili olacağı düşünülerek 2021-2022 stajlar programlarına eklenmiştir.