Z KUŞAĞININ SİYASAL KATILIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME


Creative Commons License

ÇOLAK M., KOÇER S.

ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Van, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.80-96

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.80-96
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Son dönemlerde pazarlamacılar faaliyetlerini planlarken hedef kitle bölümlemelerinde kuşak

kavramını dikkate almaktadır. Kuşak, yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan nesil olarak

tanımlanmaktadır. Tüm kuşaklar, içinde yaşadıkları döneminin olaylarından etkilenmektedir.

Bu etkileşim kuşakların tutum, değer, tüketim ve siyasal katılım davranışlarına kadar etki

etmektedir. Z kuşağı 2000’lerin başında dünyaya gelmiştir. Diğer nesillerden tamamen farklı

olan bu kuşak teknolojinin yetiştirdiği ilk kuşaktır.

Siyasal katılım, seçmenin oy verme eylemi olarak bilinmektedir; ancak siyasal katılım oy verme

davranışlarıyla sınırlandırılmamalıdır. Siyasal katılım, kişinin siyasete olan ilgi ve merakını

kapsayarak siyasal eylemlere kadar uzanan geniş bir çeşitliliğe sahiptir.

Bu çalışma, siyasal hayata yeni katılım sağlayan Z kuşağı bireylerinin siyasal ilgi düzeylerinin,

siyasal katılım türlerinin ve siyasal katılım faktörlerinin neler olduğu; ayrıca demografik

özelliklerin ve sosyal medya kullanımının siyasal katılıma ne tür bir etkisi olduğunu ortaya

koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini Z kuşağı oluşturmaktadır. Örneklemini ise

ankete yanıt veren Z kuşağında yer alan 150 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamada

nicel araştırma yöntemlerinde olan anket tekniği kullanılmıştır. Ankette demografik özellikler,

internet ve sosyal medya kullanımları, siyasal ilgi, siyasal katılım ve siyasal katılım faktörleri

olarak 5 ana başlıkta toplam 56 soru bulunmaktadır. Anket sonuçları SPSS programında analiz

edilmektedir.

Analizler sonucunda Z kuşağının düşük bir siyasal katılıma sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Siyasal katılım düzeyleri incelendiğinde ise yoğun enerji ve zaman gerektiren eylemlerden

kaçındıkları daha kolay olan izleyici faaliyetlere yöneldikleri görülmektedir. Katılımcıların

siyasal katılımlarında cinsiyet ve eğitim faktörlerinin etkisi bulunmamaktadır. Son olarak

katılımcılar siyasal bir partiyi desteklerken parti politikası ve geçmişteki faaliyetlerine göre

karar vermektedir.