İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanların Olumsuz Davranışlara Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Karagün E. , Başbuğa B.

KOSBED, vol.38, no.2, pp.187-204, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.35343/kosbed.631807
  • Title of Journal : KOSBED
  • Page Numbers: pp.187-204

Abstract

Amaç, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının olumsuz davranışlara maruz kalıp kalmadığının belirlenerek; cinsiyet, yaş, çalışma süresi, aylık gelir, eğitim ve yöneticilik deneyimi gibi değişkenlere göre değişip değişmediğinin incelenmesidir. Bu amaçla İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeline araştırma hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya katılmak isteyen 88 erkek, 57 kadın olmak üzere toplam 145 gönüllü personele Karaahmet ve arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılan “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 paket programıyla analiz edildiğinde maruz kalınan olumsuz davranışlar; yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, unvana göre anlamlı bulunmamıştır. Gelir düzeyi, çalışma yılı ve yöneticilik yapıp yapmama açısından diğer alt boyutlar anlamsız görülürken; gelir durumu açısından kişisel tehdit alt boyutunda, çalışma yılı ve yöneticilik yapma durumu açısından ise mesleğe yönelik tehdit alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.