MESANENİN NÖROENDOKRİN KARSİNOMLARININ KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE PROGNOSTİK ANALİZİ


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B.

4th InternationalMedicine and Health Sciences Researches Congress/ 4. Uluslararası Tıp ve Sağlık BilimleriAraştırmaları Kongresi, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, vol.1, pp.107-114

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.107-114
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET: Mesanenin nöroendokrin neoplazmaları, mesane neoplazileri arasında küçük bir yüzdeyi oluşturur ve nadir bir tümör türüdür. Bu retrospektif çalışmada, mesane nöroendokrin tümörü tanısı alan hastaların klinikopatolojik özelliklerini, immünohistokimyasal ekspresyonlarını, patolojik tanı kriterlerini ve prognostik faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Bu amaçla 2015-2019 arası mesane nöroendokrin tümörü tanısı alan hastalar, arşivimizden retrospektif olarak tarandı. Toplam beş olgumuz vardı. Bunlardan 3’ü erkek 2’si kadındı. 1’i paraganglioma, 4’ü nöroendokrin karsi-nom tanısı aldı. Nöroendokrin karsinomlulardan üçü küçük hücreli iken; biri büyük hücreli nöroendokrin karsinomdu. Küçük hücreli karsinomlu hastalar-dan biri metastatik olup tümörün primer yerleşim yeri prostattı.

Nöroendokrin mesane tümörleri, 2016 Dünya Sağlık Örgütü’nün Üriner Sistem Tümörleri Sınıflandırması ve Erkek Genital Organ sınıflandırma siste-mine dayanan, küçük hücreli veya büyük hücreli nöroendokrin karsinom, iyi diferansiye nöroendokrin tümörler ve paraganglioma çeşitleri olan nadir neop-lazilerdir. Bu sınıflandırma, mesanenin nöroendokrin tümörlerinin etiyolojisi, patogenezi, klinik ve patolojik özelliklerinin anlaşılıp uygun tedavi yönetimi-nin sağlanması için yararlı bir sınıflamadır. Nöroendokrin karsinomların genel prognozları, sık görülen ürotelyal karsinoma göre daha kötüdür. Transüretral rezeksiyonla gönderilen dokularda, histopatolojik olarak diğer mesane tümör-leriyle ayırıcı tanıya alınıp altın standart ve kesin tanı yöntemi olan immüno-histokimyasal inceleme kullanılır. Günümüzde nöroendokrin neoplazilerle il-gili altta yatan genomik, moleküler ve hücresel değişiklikler hakkında önemli araştırmalar yapılmaktadır. Böylece bu neoplazilerin klinik yönlerinin anlaşıl-ması, prognozu ve tedavisinde çeşitli ilerlemeler kaydedilmektedir.

ABSTRACT: Neuroendocrine neoplasms of the bladder are a small percentage of bladder neoplasms. It is a rare type of tumor. In this retrospective study, we aimed to evaluate the clinicopathological features, immunohistoche-mical expressions, pathological diagnostic criteria and prognostic factors of pa-tients diagnosed with bladder neuroendocrine tumors.

For this purpose, patients diagnosed with bladder neuroendocrine tu-mors between 2015-2019 were retrospectively reviewed from our archive. We had five cases with neuroendocrine tumor diagnosis. 3 of them were men and 2 were women. One was diagnosed as paraganglioma and 4 were diagnosed as neuroendocrine carcinoma. While three of the neuroendocrine carcinomas are small cell; one was large cell neuroendocrine carcinoma. One of the patients with small cell carcinoma was metastatic and the primary site of the tumor was the prostate.

Neuroendocrine bladder tumors are rare neoplasms based on the 2016 World Health Organization's Urinary System Tumors Classification and Male Genital Organ classification system. There are small cell or large cell neuroen-docrine carcinoma, well-differentiated neuroendocrine tumors and paragangli-oma types. This classification is useful for understanding the etiology, pathoge-nesis, clinical and pathological features of neuroendocrine tumors of the bladder and providing appropriate treatment management. The general prognosis of neu-roendocrine carcinomas is worse than the common urothelial carcinoma. Tissues sent by transurethral resection are histopathologically differentiated from other bladder tumors. Immunohistochemical examination, which is the gold standard and definitive diagnostic method, is used. Nowadays, important researches are carried out on underlying genomic, molecular and cellular changes related to ne-uroendocrine neoplasms. Thus, various advances are made in understanding the clinical aspects, prognosis and treatment of these neoplasms.