ANADOLU VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Duman S., KARAGÜN E., selvi S.

ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.89-103, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of the students who are studying at Anatolian and Sports High Schools towards physical education and sports. In addition, this study also aims to evaluate if these attitudes differ according to socio-demographic variables, doing a licensed sport-branch, participation in a non-sportive activity or having someone in the family doing sports. In accordance with this aim, after necessary permits were taken, the students at Anatolian High Schools and Sports Schools were informed about the study. PE and Sports Attitude Scale, which was developed by Demirhan and Altay (2001), was applied to 140 high school students in the study, 58 of whom were from Sports high school and 82 of whom were from Anatolian high school. The data was analysed with parametric tests because they reveal a normal distribution when they are analysed with SPSS 16.00 package programme. In the study; the results were found significant in favour of those in the 10th grade, and those who participate in a non-sportive activity, those aged between 15 and 16, and those who study in sports high schools. However, the results were found insignificant for according to the place where they live, parents’ educational background, parents’ income level, success at school, doing a licensed sport or gender

Bu araştırmanın amacı, Anadolu Lisesi ve Spor Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarını belirlemektir. Belirlenen bu tutumların da sosyo-demografik değişkenler, lisanslı spor yapma, spor dışı bir etkinliğe katılım ve ailesinde spor yapan olup olmamasına göre farklaşıp farklılaşmadığını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerekli izinler alındıktan sonra Anadolu Lisesi ve Spor Lisesinde araştırma hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü katılmak isteyenlere Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği, 58 spor lisesi ve 82 anadolu lisesi olmak üzere toplam 140 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler SPSS 16.00 Paket programında analiz edildiğinde normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerle analiz edilmiştir. Sonuçta; 10. sınıftakiler, düzenli spor dışı etkinliğe katılanlar, 15-16 yaş grubunda olanlar, Spor Lisesinde okuyanlar lehine beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlar anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yaşanan yerin özelliği, anne ve baba eğitimi, gelir düzeyi, okul başarısı, cinsiyet, lisanslı spor yapma değişkenleri açısından ise istatiksel olarak anlamsız bulunmuştur.