Menderes Masifi’nin tektono-stratigrafik özellikleri projesi kapsamında elde edilen son bulgular


Alan İ., Keskin H., Böke N., Altun İ., Balcı V., Elibol H., ...More

MTA Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni, no.28, pp.41-48, 2019 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : MTA Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi Bülteni
  • Page Numbers: pp.41-48

Abstract

Torid – Anatolid Kuşağı’nın batı kesiminde yer alan “Menderes Masifi” günümüze kadar pek çok araştırma ve araştırmacıya konu olmuştur. Bu çalışmaların önemli bir bölümü Kasım 2007’de İzmir’de düzenlenen Menderes Masifi Kollokyumu’nda ele alınmıştır. Kollokyum kapsamında masifin stratigrafisi, tektonik yapısı, metamorfizma fasiyesleri ve yaşları ile ilgili veriler tartışılmış ve sonrasında teknik gezi düzenlenmiştir. Masife ilişkin çok sayıda önemli bilgi ve bulgular sunulmasına rağmen araştırmacılar arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu, özellikle tektonostratigrafi konusunda çok önemli bilgi eksikliği bulunduğu ve masife ait 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının tam olarak hazır olmadığı tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi tarafından detay jeoloji haritalarının hazırlanması amacıyla böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğu hususu tüm kurum ve katılımcılar tarafından ortaya konulmuştur. Son yıllarda elde edilen çok sayıda radyometrik yaş verisi, metamorfizmadan korunmuş fosillerin tespiti, ilksel litolojileri açısından benzerlikler sunan Toroslar’da son 15-20 yıl içerisinde detay çalışmaların artması, bölgenin tektonostratigrafisinin daha anlaşılabilir olmasına ışık tutacaktır. Çalışma alanı Batı Anadolu’da Menderes Masifi ve çevresini kapsamaktadır. Proje 2017 – 2019 ve 2020 – 2022 yılları arasında belirlenen alanlarda gerçekleştirilmek üzere öngörülmüş olup bu amaçla 2017 – 2019 yıllarında, 6 adet 1/100.000 ölçekli paftada, yaklaşık 14.400 km2 lik bir alanı kapsayan 96 adet 1/25.000 ölçekli paftada jeolojik detay etüt çalışması yapılmıştır. 2020 – 2022 yıllarında ise 7 adet 1/100.000 ölçekli toplam 112 adet 1/25.000 ölçekli detay jeolojik harita yapımı planlanmaktadır (Şekil 1).