DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİN MERHAMET DEĞERİNİ KAZANDIRMADAKİ ROLÜ


USTA M., GENÇ M. F., Coşkun İ.

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (ASOS), no.95, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study was to search the effect of feelings/moral for students’ affection with the various activities prepared additively to curriculum as a part of Religious Culture and Ethics 5th, 6th,7th and 8th grade. Pre test- post test control group quasiexperimental design was used in the study.The study was carried out with 90 for experimental group,84 for control group one hundred seventy four students in total from 5th, 6th,7th and 8th grades in 2018-2019 academic year in a secondary school which is located in a village in İzmit, Kocaeli. Lessons were taught as predicted in curriculum in control group. On the other hand , enriched content and event schedule was conducted in experimental group by researcher to raise feeling for affection. In this context, content and activities involve lots of activities like visual,video, creative drama, worksheet, poster, banner, station teaching, writing composition. Research continued for 5 weeks starting from the November to January. Before starting study, affection questionnaire was carried out to experimental and control group a week ago. Then, content activities were conducted with experimental group during 5 weeks. After completed the study, the last affection “mercy scale” was conducted again to both group.. Research data was obtained from The Turkish version of the mercy scale which developed by Pommier and Seher Akdeniz and Mehmet Engin Deniz was used as a measurement tool. The data obtained from affection “mercy scale” for problem of research within the frame of main purpose of study was analyzed with content analysis. At the end of the research, it was revealed that activities performed with experimental group, improved students’ feeling/moral for affection positively. Keywords: Religious Culture and Ethics Lesson, Values Education, Mercy Education, mercy

Bu araştırma da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 5, 6,7 ve 8. sınıflara öğretim programına ek olarak hazırlanan çeşitli etkinliklerle öğrencilerin merhamet duygusuna/değerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitimöğretim yılında Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlı ortaokulunda 5,6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören deney grubu 90 kontrol grubu 84 toplam 174 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada Kontrol grubunda öğretim programının öngördüğü şekilde dersler işlenmiştir. Deney grubunda ise araştırmacı tarafından merhamet eğitiminin kazandırılmasına yönelik zenginleştirilmiş bir içerik ve etkinlik programı uygulanmıştır. Bu kapsam da içerik ve etkinlikler görseller, video, yaratıcı drama, çalışma yaprağı, poster, afiş, istasyon, gibi birçok aktiviteyi içermektedir. Uygulama Aralık ayda başlamış ve toplam beş hafta sürmüştür. Uygulamaya başlamadan bir hafta önce deney ve kontrol grubuna merhamet anketi uygulanmıştır. Daha sonra 5 hafta boyunca deney grubu ile içerik etkinlikleri yürütülmüştür. Uygulama tamamlandıktan sonra merhamet anketi her iki gruba da tekrar uygulanmıştır. Ölçme aracı olarak Seher Akdeniz ve Mehmet Engin Deniz’in Pommier tarafından geliştirilen “merhamet ölçeğinin” Türkçeye uyarlanmış şekli kullanılmıştır. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan probleme yönelik merhamet ölçeği ile elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda deney grubu ile yapılan aktivitelerin öğrencilerin merhamet duygusunu/değerini olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Değerler Eğitimi, Merhamet Eğitimi, merhamet