Merkez Bankalarının Eurosistem'e Entegrasyonu: TCMB'nin Bağımsızlığı Üzerine Bir Değerlendirme


Cengiz V.

Değisim Yayınları, İstanbul, 2011

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2011
  • Publisher: Değisim Yayınları
  • City: İstanbul
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Dünya ekonomilerinde bütünleşme yönünde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak merkez bankacılığı alanında da önemli değişiklikler olmuştur. Merkez bankaları kapsamlı bir yeniden düzenleme içerisine girmiş ve bağımsızlık dünya çapın-da ilerleme kaydetmiştir. Şüphesiz bunda Avrupa Merkez Ban-kası’nın kurulması etkili olmuştur. Avrupa Merkez Bankası’nın kendisine verilen görev ve yetkileri etkin bir şekilde yerine geti-rebilmesi politik otoritelerden bağımsız olması ile mümkündür. Yine Avrupa Merkez Bankası ile birlikte Eurosistem’i oluşturan Ulusal Merkez Bankalarının da bağımsız olmaları gerekmekte-dir. Zira tek para politikasının oluşturulması ve uygulanmasına aktif bir şekilde katılan Ulusal Merkez Bankaları arasındaki bü-tünlük ve uyum ancak bağımsız olmaları halinde sağlanabilir.

Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası’nın bağımsızlığı Maast-richt Anlaşması ile güvence altına alınmış ve Eurosistem’e en-tegrasyon için Ulusal Merkez Bankalarının bağımsızlık kriterle-rini gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Avrupa Birliği ile bütün-leşme çabası içerisinde olan Türkiye’nin de nihai amacı tam üyeliktir. Kronik enflasyon sorununu uzun bir süre çözemeyen Türkiye, Merkez bankacılığı alanında dünyada yaşanan yeni gelişmeler ve Avrupa Birliği normlarına uyumu dikkate alarak 25 Nisan 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Banka bağımsızlık kazanmıştır.

Bu çalışma Avrupa Birliği’ne tam üyeliği hedefleyen ve dola-yısıyla Eurosistem’e entegre olmak isteyen Ulusal Merkez Ban-kalarının, gerçekleştirmesi gereken düzenlemeleri bağımsızlık çerçevesinde ele almakta ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-kası’nın bağımsızlığını bu açıdan değerlendirmektedir.