Gemi Yönetimi ve Gemi Makineleri Alanı Öğrencilerinin Kontrol Odaklarının Belirlenmesi


Creative Commons License

Yorulmaz M., Alnıpak S.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.6, no.42, pp.2716-2724, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bireyin davranışlarının sonuçları ile kaynaklarının sebebi olarak görülen, içsel ve dışsal nedenler olarak tanımlanan kontrol odağının şekillenmesinde bireyin aldığı eğitim önemli olmaktadır. Bu çerçevede çalışmada, gemi yönetimi ve gemi makineleri alanında eğitim gören öğrencilerin kontrol odaklarının belirlenmesi amaçlanmış ve araştırma bir denizcilik meslek lisesinin son sınıfındaki 97 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerden anket yöntemiyle elde edilen veriler ile betimsel istatistikler ve açıklayıcı faktör analizi SPSS 21 istatistik paket programı yardımıyla yapılmıştır. Araştırma bulguları, denizcilik öğrencilerinin dışsal kontrol odaklarının, içsel kontrol odaklarına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırma sonunda, denizcilik öğrencilerinin içsel kontrol odaklarının düşük olması, denizcilik eğitiminde öğrencilere daha fazla sorumluklar verilmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya çıkartmıştır.