Yunus Emre'nin Divan'ın'da Makasıdü'ş-Şeria


Creative Commons License

Okur H.

I. Uluslararası İslam Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu "Yunus Emre", Kocaeli, Turkey, 10 July 2021, pp.289-302

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.289-302
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Yunus Emre, XIII. yüzyıl ile XIV yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olan, Anadolu’nun yetiştirmiş olduğu, Türk İslâm kültürünün veya Türk tasavvuf geleneğinin Anadolu’da serpilip gelişmesinde büyük katkısı olan önemli mutasavvıf bir şairdir. Yunus Emre İslam düşüncesinin derinden kavrayıp yaşamış, şiirlerinde insan olmanın, kendini bilmenin, Cenâb-ı Hakk’a ulaşmanın şartlarını ve yollarını anlatmıştır. Bunun gerçekleşmesi için de dört kapı belirlemiştir. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet şeklinde sıraladığı bu seyr-i sülük sisteminin ilk basamağı olan şeriat, kâmil ve erdemli bir insanın yetişmesi için esası teşkil eder. O, Dîvân’ında sıklıkla değindiği namaz oruç ve hac konularında bu ibadetlerin esas gayesinin insanı olgunlaştırmak olduğundan bahseder. Yunus Emre’ye göre İslam’ın emir ve yasaklarındaki esas maksat faziletli ve erdemli bir insan meydana getirmektir. Bu tebliğde Yunus Emre’nin Dîvân’ında, İslam’ın hedeflediği amaçlardan örnekler zikredilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Dîvân, İslam, Fıkıh, Makâsıd.

 

Abstract

Yunus Emre is an outstanding Sufi poet who lived during the XIIIth century and the first quarter of the XIVth century, was raised by Anatolia, significantly contributed to the development of the Turkish Islamic culture or Turkish mysticist tradition in Anatolia. Yunus Emre deeply understood the Islamic thought and experienced it. In his poems, he told the conditions and ways of being human, knowing yourself and reaching to God. In order to make this happen, he determined four doors. The first stair of this sayr-u suluk system which he listed as Sharia, Tariqa, Haqiqa and Ma’rifa, Sharia constitutes the essence of the cultivation of the mature and virtuous human. In the prayer, fasting, and pilgrimage topics which he frequently mentions in his Divan, he tells that the essential aim of the worships is to mature the human. According to Yunus Emre, the main intention of the orders and inhibitions of Islam is bringing a virtuous and righteous human into being. In this paper, examples from the aims of Islam in the Divan of Yunus Emre will be mentioned.

Keywords: Yunus Emre, Dîvân, Islam, Fıqh, purposes of the shari‘a.