Deprem Bölgelerinde Parsel Bazında Geoteknik Rapor Hazırlanması ve Yorumlanmasına Dair Esaslar: Öneri


Creative Commons License

Önalp A., Özturan T., Özden Ş., Beyen K.

SDC, İstanbul, 2003

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2003
  • Publisher: SDC
  • City: İstanbul

Abstract

Depremden etkilenmiş mevcut yapılar veya depremden etkilenecek yerlerde inşaa

edilecek yapılar için gerçekleştirilecek zemin incelemeleri taşıyıcı sistem

projelendirmesini yapacak mimar ve inşaat mühendislerinin gereksinimlerini

karşılayacak gerçekci ve aynı zamanda güncel olarak eqerli Afet Bolgelerinde

YaprlacaYka prlarH akkrndYa onetmeli-k 1998'e( TDY-98u) yguno lmahdrrA. yrlca

servis 6murleris iiresincey aprlardad ayantkltlrk(d urabilite)k riterleris aglanmalvl e

zararlr gevresele tkiler neticesindey apr elemanlaflntnk apasitelerindekkia ylplann

yaprypr mjey Uklerivkea bulledria hilindge0 9med urumunual agtrrmaesnr gellenmelidir.

Deprems onucundate melz eminib irkagb igimdei glevinyi itirirv eya yerineg etiremez,

bunlar: Tekrarh yiiklenme sonucu beliren agtfl ve farkll oturmalar; Mevcut yapl

temellerindtae$ rmag iiciiniina SrlmasSrlr vllagmsao nucub inanlnz emineb atmaslv,e

benzerleridir.

Hazrrlanacak Geoteknik raporlar yukarıda belirtllen durumların tesbiti ve önlenmesi

için öneriler getirmeğe yönelik olmalıdır.