GSM Operatörü Kullanıcılarının Marka Sadakati Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Doğru S., Koçer S.

Global Media Journal TR Edition, cilt.6, ss.132-171, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Global Media Journal TR Edition
  • Sayfa Sayıları: ss.132-171

Özet

Marka sadakati kavramının, GSM operatörleri bazında ele alınarak incelenmesi araştırmanın

konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın temel amacı ise, GSM operatörü kullanıcılarının

markalarına olan sadakat eğilimlerini saptayarak, marka sadakatini etkileyen faktörlerin

uygulamada geçerliliğini ölçümlemektir. Çalışma, günümüz pazarlama dünyasında sadakat

kavramını etkileyen unsurların teoriden çıkıp, pratik yaşamda incelenmesi açısından önem

teşkil etmektedir. Araştırmanın evrenini, cep telefonu kullanıcısı olan bireyler

oluşturmaktadır. İlgili örneklem büyüklüğü hesaplamasında %95 kesinlik düzeyinde ve %4

hata payı ile belirtilen 25 milyondan büyük evren büyüklüğünde 600 sayısı örneklem için

yeterli bulunmaktadır. Araştırma yöntemi olarak ise, nicel veri toplama aracı olarak Sosyal

Bilimlerde sıklıkla kullanılan “anket” aracı seçilmiştir.