Anormal Uterin Kanamada Endometrial Örneklemenin Önemi


Creative Commons License

Civriz A. H. , Yaprak Bayrak B.

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi /5th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.159-164

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.159-164

Özet

Giriş: Anormal uterin kanama (AUK), adet döngülerinin sıklığında, adet dön-gülerinin uzunluğunda düzensizlikler veya normal dışı zamanda, normalden fazla ha-cimde/sürede anormal kanamaların olduğu durumdur.Endometrial küretaj yapılmasın-daki en önemli amaç malignite ekartasyonudur. Biz çalışmamızda AUK nedeniyle kli-niğe başvurup örnekleme yapılan hastaların histopatolojik verilerini retrospektif olarak değerlendirmeyi, benign/malign oranını saptamayı, verilen tanıları klinik bulgularla analiz edip ilişkilendirmeyi amaçladık. Yöntem:2019-2020 arasında Patoloji Kli-niği’mize gönderilen küretaj materyallerinin histopatolojik raporları retrospektif olarak incelendi, klinik verilerle tekrar değerlendirildi.730 olgu çalışmaya dahil edildi. Bulgu-lar: Ortalama yaşı 47,8’di.AUK şikayetiyle gelen pre/perimenapozal 417 olgunun 202’sinde, endometrial siklus evreleri gözlemlendi. 120’sinde endometrial polip ile uyumlu bulgular izledik.75’inde gönderilen materyal tanısal nitelik ve yeterlilikte de-ğildi.14 olgu benign hiperplazi,2’si endometrial intraepitelyal neoplazi,4’ü ise malign tümör tanısı aldı. Postmenapozal kanama semptomuyla başvuran 267 olgunun 90’ında tanısal anlamda yetersizdi.83 olguda benign tanılar verilirken; 63’ü endometrial po-lip,4’ü ise benign hiperplazi tanısı aldı. 2 olgu endometrial intraepitelyal neoplazi,25 olgu malign tümör olarak raporlandı.10’u malign epitelyal tümör tanısı aldı. Daha ön-ceki küretaj sonucu benign endometrial hiperplazi olan ve kontrol amaçlı tekrar endo-metrial örnekleme yapılan 8 olguda normal endometrial bulgular,3’ünde tanısal açıdan yetersiz materyal,1’inde endometrial polip,1’inde ise benign endometrial hiperplazi iz-lendi. Daha önce endometrial intraepitelyal lezyon tanısı bulunan, tedavi sonrası kontrol küretaj materyalleri tarafımıza gönderilen 2 olguda endometrial polip saptandı. Meme karsinomu nedeniyle tamoksifen kullanan 31 olgumuzun hiçbirinde malignite saptan-madı. Tartışma:Klinisyenlerin sık karşılaştıkları AUK semptomu için yeni bir sınıf-lama sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.AUK nedenleri için kullanılan isimlendirmele-rin standardizasyonunu sağlamak amacıyla üreme çağındaki kadınlarda, kısaltma nite-liğindeki PALM-COEIN sınıflaması kabul edilmiştir.Endometriyal materyallerin tümü-nün örneklenmesi, malignite tanısı verirken,tümör tiplendirmesi ve grade belirtirken önemlidir.Endometrial maligniteler, kadın genital sisteminin en sık rastlanan malign tümörleridir.Genellikle postmenapozal dönemde görülmekle birlikte;mikrosatellit insta-bilitesi bulunanlarda daha erken görülebilmektedir.Literatürde postmenapozal malignite oranı %5,8 -%8,2’dir.Çalışmamızdaki malignite oranımız %10,1’di.Sonuç:AUK, jine-koloji kliniğinin önemli bir semptomudur.Endometrial küretaj yapılan materyallerde histopatolojik inceleme, özellikle malign ve premalign sebeplerin dışlanabilmesi altın standart yöntemdir.AUK ile gelen hastada altta yatan neden bulunmalı, hasta tedavi yö-netimi buna göre belirlenmelidir.

Anahtar Kelime: Anormal uterin kanama; endometrial örnekleme; histopato-loji; malignite