Streptozotosin (STZ) ile Oluşturulan Diyabetik Sıçanlarda Atorvastatin Tedavisinin Ovaryum Üzerine Etkilerinin Işık ve Elektron Mikroskobik Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

Adili Osmani L., Yardımoğlu Yılmaz M., Aytekin A., Ercan F., Kaya Ö. T., Yazır Y.

24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Edirne, Turkey, 24 - 26 April 2019, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

EMK 2019 24. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 2 4 - 2 6 N İ S A N 2 0 1 9 E D İ R N E / T Ü R K İ Y E
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN KONGRE MERKEZİ
http://emk2019.kongreadresi.com/

OP-09 Light and electron microscopic investigation of the effects of atorvastatin treatment on ovary in streptozotocin (STZ) - induced diabetic rats

Introduction: DM is a common metabolic disorder with complications of many organs. Because this disease leads to different, more complex diseases, which are more frequent when untreated, our aim was to evaluate the effects of Atorvastatin(Ato) treatment by examining light and electron microscopic examination of the damage to the ovaries of rats in which we have created experimental DM.
Materials and Methods: Four months old 66 female Wistar albino rats (weighing 180-200 g) were used. Animals were divided into 6 groups of 11 rats in each group: 1.Sitrat buffer control, 2. Ato (10mg/kg) control, 3.Ato (20mg/kg) control, 4.DM, 5. DM+Ato (10 mg 6kg/kg therapy, 6. DM+Ato (20 mg/kg) treatment group. In the 4th - 6th groups 60 mg/kg STZ was administered i.p. to produce diabetes. Those with blood glucose levels above 250 mg/dl were considered as diabetic. Ato-control groups and DM+Ato treatment groups were given orally at 10 different doses of 10 and 20 mg/kg/day for 21 days.
At the end of the experiment period, paraffin blocks and epon blocks of ovaries were prepared for examination in light and electron microscopy. 4 μm thickness paraffin sections were used for H&E, VEGF, TGF-β and TUNEL methods and they were evaluated in light microscope. The semi-thin sections were taken from the epon blocks with ultrasonicrotome to determine the appropriate regions, and the thin sections of 60 nm thickness were contrasted with uranyl acetate and lead citrate on copper grids. Thin sections were examined at 80kV with JEOL 1200 SX II TEM and photomicrographs were
taken with digital camera. Statistical analysis was performed with IBM SPSS 20.0 program (P<0.05).
Results: The most atretic follicle and apoptotic cells were in DM group. In the DM+Ato (10mg/kg) group, atretic follicles and apoptotic cell counts were decreased (Table1), and the fibrotic areas were less than the DM group. Fibrotic areas and expanded blood vessels were observed in DM and DM+Ato (20mg/kg) group. TGF-β was observed more in the interstitial areas, around the veins and in the hilum. Less VEGF expression was observed in the other groups than in the control group (P<0.05). In TEM, granulosa cell cytoplasm in the DM group also deteriorated the lipid content in lamellar form. In the
DM-Ato (20mg/kg) group, a small number of lipid vacuoles were observed in lamellar-degraded morphology in some areas (Fig.1-6).
Conclusion: We can say that atorvastatin has tissue-protective effects at a dose of 10mg/kg compared to DM group. However, the deterioration of the normal structure of the ovary in Ato (20 mg/kg) group suggested a toxic dose effect.

Key Words: diabetes, atorvastatin, ovarium, rat, oxidative stress, apoptosis, antioxidants.

EMK 2019 24. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) 2 4 - 2 6 N İ S A N 2 0 1 9, E D İ R N E / T Ü R K İ Y E
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN KONGRE MERKEZİ
http://emk2019.kongreadresi.com/

SB-09 Streptozotosin (STZ) ile oluşturulan diyabetik sıçanlarda atorvastatin tedavisinin ovaryum üzerine etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi

Liridona Adili Osmani1, Melda Yardımoglu Yılmaz1, Ayşegül Aytekin1, Feriha Ercan2, Özlem Tuğçe Kaya1, Yusufhan Yazır 1

1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
melda.yardimoglu@gmail.com

Giriş ve Amaç: Diyabetes mellitus (DM) birçok organlarda oluşturduğu komplikasyonlarıyla seyreden yaygın metabolik bir bozukluktur. Bu hastalığın tedavi edilmediğinde daha sık olmak üzere farklı, daha karmaşık hastalıklara yol açması nedeniyle amacımız, deneysel DM oluşturduğumuz sıçanların ovaryumlarında oluşan hasarı ışık ve elektron mikroskobik olarak inceleyerek Atorvastatin (Ato) tedavisinin etkilerini değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntemler: Dört aylık erişkin 66 adet 180-200 g ağırlığında Wistar albino dişi sıçanlar kullanıldı. Hayvanlar, her grupta 11 sıçan olacak şekilde 6 gruba ayrıldı: 1.Sitrat buffer kontrol, 2. Ato (10mg/kg) kontrol, 3.Ato (20mg/kg) kontrol, 4. DM, 5. DM+Ato (10 mg/kg) tedavi, 6. DM+Ato (20 mg/kg) tedavi grubu. 4., 5., 6. gruplarda diyabet olusturmak için 60 mg/kg streptozotosin (STZ) intraperitoneal uygulandı. Kan glukoz seviyesi 250 mg/dl’nin üzerinde olanlar diyabetik olarak kabul edildi. Ato-kontrol gruplarına ve DM + Ato tedavi gruplarına Ato 21 gün süreyle 10 ve 20 mg/kg/gün 2
farklı dozda oral yolla verildi. Deney süresinin sonunda alınan ovaryumlar ışık ve elektron mikroskobunda incelenmek üzere parafin blokları ve epon blokları hazırlandı. 4 μm kalınlığında seri alınan parafin kesitlere H&E, VEGF, TGF-β ve TUNEL metodu uygulandı ve Leica DM 1000 ışık mikroskobunda değerlendirildi. Epon bloklardan ultramikrotom (Leica Ultracut R) ile alınan yarı ince kesitlerde uygun bölgeler saptandı ve 60 nm kalınlığındaki ince kesitler bakır gridler üzerine alınarak uranil asetat ve kurşun sitrat ile kontrastlandı. İnce kesitler, JEOL 1200 SX II TEM ile 80kV’de incelendi
ve dijital kamera (Morada Soft Imaging System, Olympus, USA) ile fotomikrografları alındı. İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 programı ile yapıldı (P<0.05 istatistiksel olarak anlamlılık için yeterli kabul edildi).
Bulgular: En fazla atretik follikül ve apoptotik hücre DM grubundaydı. DM+ Ato(10) grubunda atretik folikül ve apoptotik hücre sayısında azalma saptandı (Tablo1 ve fi brotik alanların DM grubuna göre daha az olduğu gözlendi. DM ve DM+Ato (20) grubunda fibrotik alanlar, genişlenmiş kan damarları gözlendi. TGF-β foliküller arası alanlarda, damarların etrafında ve hilusta daha fazla gözlendi. Kontrol grubuna göre diğer gruplarda daha az VEGF ekspresyonu gözlendi (P<0.05). Elektron mikroskobunda,
DM grubunda granülosa hücre sitoplazmasında yer yer de lipid içeriğinin bozularak lamellar tarzda birikimleri gözlendi. DM-Ato (20) grubunda da bazı alanlarda az sayıda lipid vaküolleri lamellar tarzda bozulmuş morfolojide gözlendi.
Tartışma ve Sonuç: DM grubu ile karşılaştırıldığında Atorvastatin’in 10mg/kg/gün dozda doku koruyucu etkilere sahip olduğunu söyliyebiliriz. Oysa Ato (20 mg/kg) grubunda ovaryumun normal yapısının bozulması toksik doz etkisi olduğunu düşündürdü. Bu çalışma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 216S346 proje numarası ile 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmiştir

Anahtar Kelimeler: diyabet, atorvastatin, ovaryum, sıçan, oksidatif stress, apoptozis, antioksidanlar.