Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Güveni Kötüye Kullanma Suçu


EVİK A. H.

Ceza Hukuku Dergisi, no.41, pp.623-655, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Ceza Hukuku Dergisi
  • Page Numbers: pp.623-655

Abstract

The title of Article 110 of the Capital Market Law No. 6362 (hereinafter YSerPK) is “Crime of Misconduct and Forgery” and more than one crime is organized here. The subject of this study is “Crime of Misconduct" regulated in Capital Market Law No. 6362. Crime; it is a (multi-topic) crime that protects multiple legal benefits, as in many economic offenses. The offense is a liability offense and may only be committed by certain persons. The victim of the crime is the person who has transferred the possession of the offense to the perpetrator due to the contractual relationship between them and whose confidence has been shaken due to the criminal acts. The subject of the crime "capital market instruments" are created. There is a precondition that the offense must be “registered or physically deposited or handed over” to the perpetrator of the capital market instrument subject to the offense. The motive element of the crime is; “sell, use, pledge, hide or deny”. One of the crimes that can be committed with special intent. There is no feature in terms of the element of unlawfulness. The Capital Market Law does not include any aggravating or mitigating reasons affecting the crime. There is no defining feature in terms of attempt and complicity; general rules apply in this regard.

6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun (YSerPK) 110’ncu maddesinin başlığı “Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik” olup, burada birden fazla suç düzenlenmektedir. Bu çalışmanın konusunu da bu suçlardan YSerPK md 110/1-a’daki “Güveni Kötüye Kullanma Suçu” oluşturmaktadır. Suç; pek çok ekonomik suçta olduğu üzere “birden çok hukuki yararı koruyan (çok konulu) bir suçtur. Suç yükümlülük suçlarından olup, sadece belirli kimselerce işlenebilir. Suçun mağduru, aralarındaki sözleşme ilişkisi gereği suça konu malın zilyetliğini faile devreden ve suç teşkil eden hareketler nedeniyle güveni sarsılan kimsedir. Suçun konusunu “sermaye piyasası araçları” oluşturmaktadır. Suçun, suça konu sermaye piyasası aracının faile “kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilmiş” olması şeklinde bir ön koşulu bulunmaktadır. Suçun hareket unsuru; “satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek”tir. Özel kastla işlenebilen suçlardandır. Hukuka aykırılık unsuru açısından bir özellik söz konusu değildir. YSerPK’da suçu etkileyen herhangi bir ağırlatıcı veya hafifletici nedene yer verilmemiştir. Teşebbüs ve suça iştirak açısından herhangi bir belirleyici özellik bulunmamakta, bu konuda genel kurallar geçerlidir.