Systematic Analysis of International Computer and Instructional Technologies Symposium: 2013-2018 Period


Creative Commons License

Durdu L., Dağ F.

SDU International Journal of Educational Studies, vol.7, no.2, pp.188-211, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The International Computer and Instructional Technologies Symposium is one of the traditional field conferences in which studies conducted within the scope of Educational / Instructional Technology in general are presented. The first symposium was held in Izmir in 2007 and 12th in 2018 hosted by Ege University. The analysis of the six-year period between 2007-2012 was reported earlier. In this context, the aim of this study is to analyze the studies published in the proceedings book of following six years of the symposium (2013-2018) and to shed light on the future of instructional technologies, specifically in Turkey. Thereby, 6 proceedings books were investigated and 397 research studies were analyzed. Content analysis was employed and the findings are presented descriptively. The data collection tool used in this research was Educational Technology Papers Classification Form. The form is composed of seven sections which include type, topic, methodology, data collection tools, sample, and data analysis method of the article in addition to descriptive information about an article. According to the results of this research, it can be stated that the field of instructional technologies needs experimental research rather than descriptive research. In addition, instead of popular research topics, researchers should focus more on theory-based and culture-based studies which would contribute more to the field. Sampling preferences in terms of sample level there are very few studies, especially at pre-school and primary level. It is thought that the researches that will focus on these levels will contribute to the field by revealing the innovations and possible problems experienced in these levels. It is recommended that the research dimension of the field should be systematically evaluated in order to prevent some problems such as self-definition and decrease in the number of students at the undergraduate level.

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu genel çerçevede Eğitim/Öğretim Teknolojileri alanı kapsamında yapılmış çalışmaların sunulduğu geleneksel alan konferanslarından birisidir. Sempozyumun ilki 2007 yılında, 12.si 2018 yılında Ege Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenmiştir. Sempozyuma ait 2007-2012 yılları arasındaki 6 yıllık dönemin analizi daha önce gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı sempozyumun takip eden altı yılına ait (2013-2018) tam metin kitaplarında yayınlanan çalışmaların analizini gerçekleştirmek ve Türkiye özelinde öğretim teknolojileri alanına geçmişten geleceğe bir ışık tutmaktır. Altı tam metin bildiri kitabı incelenmiş ve toplamda 397 çalışma analiz edilmiştir. Çalışmalar içerik analizine tabi tutulmuş ve bulgular betimsel olarak sunulmuştur. Veri toplama aracı olarak Eğitim Teknolojileri Yayın Sınıflama Formu kullanılmıştır. Form, çalışmaların tanımlayıcı bilgilerini içeren künyesi bölümü ile çalışmanın türü, konusu, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem ve veri analiz yöntemi olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretim teknolojileri alanının betimsel araştırmadan daha çok deneysel araştırmalara ihtiyacı olduğu ifade edilebilir. Ayrıca, popüler araştırma konuları yerine araştırmacıların daha fazla teoriyi temel alan ve kültür temelli çalışmalara yönelmesi alana daha fazla katkı sağlayacaktır. Örneklem tercihleri örneklem düzeyi açısından ele alındığında özellikle okul öncesi ve ilkokul düzeyinde çalışmalar çok azdır. Bu düzeylere odaklanacak araştırmaların bu kademelerdeki yenilikler ve yaşanılan sorunları ortaya çıkartarak alana daha fazla katkı yapacakları düşünülmektedir. Alanın lisans düzeyinde yaşadığı kendini tanımlama ve öğrenci sayısındaki azalma gibi bazı sorunların lisansüstü düzeyde de yaşamaması adına alanın akademik çalışma boyutunun da sistematik olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.