Türk Siyasetinde Liderlik Kurumunun Siyasetin Kalitesi Bağlamında İncelenmesi


Creative Commons License

Demirkaya H.

1st International Congress on Management of Organizations, İstanbul, Turkey, 27 November 2020, pp.251-254

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.251-254
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak siyasetin en önemli aktörü siyasal liderlerdir. Siyasal parti genel baĢkanlarının Ģahsında birleĢen siyasal liderlik kurumu, siyasal partinin kurumsal kimliğini temsil eder. Siyasal liderler iktidara ulaĢmak için dayanıklılığını ve cazibesini korumak zorunda olan maraton koĢucusu gibidir. Ġktidar için koĢarken takipçilerini de bu hedefe kilitleyen, onlara rol model olan kiĢidir. Dolayısıyla parti üyeleri ve sevenleri, liderin Ģahsiyeti ve kiĢiliği ile örtüĢen bir duruĢ sergilerler. Çünkü siyasi parti liderleri takipçilerini zorla değil, umutla; maddi bağlarla değil, duygusal bağlarla; cezalandırma gücü ile değil, ödüllendirme gücü ile kendilerine bağlarlar ve çevrelerinde kahramanlara özgü bir saygı ve sevgi halesi oluĢtururlar. Ancak siyasi etik kuralların yeterince netleĢtirilmemiĢ olması ve acımasız siyasi yarıĢ ortamı liderleri iyi yönetim, takipçilerin ve halkın iyiliğini gözetme, adil olma, bireysel çıkarlar yerine kamusal çıkarları önceleme gibi bazı kritik davranıĢlardan uzaklaĢtırabilmektedir. Öte yandan siyasi partilerin ana amacı iktidar olarak, kadrosuyla birlikte programını hayata geçirmektir. Bu amaç her parti için kısa sürede elde edilebilir değildir. Uzun zaman ve dayanıklılık gerektirir. Bu süre içinde liderliğin, takipçilerinin arttırılarak sürdürülmesi de çok kolay değildir. Buna karĢın uzun erimli hedefler liderlik kurumunu her ne pahasına olursa olsun sürdürmek isteyen liderler doğurmaktadır. Bu anlayıĢ ise liderlerin parti yönetimini ve süreçlerini elinden kaçırmamak için demokrasiden uzaklaĢmasına ve otokratik eğilimleri hayata geçirmesine yol açmaktadır. Bu durumda ise siyasi etik, parti içi demokrasi, tam katılım, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, Ģeffaflık gibi siyasette kalite unsurları, liderlik kurumundan baĢlayarak, yara almaktadır. Dolayısıyla baĢlangıçta ortaya konulan temiz siyaset ideali, yerini kalitesiz siyasi yapılara ve süreçlere bırakmaktadır. 252│ Bir örgütte sorun varsa sorumlusu yönetimdir, yönetenlerdir. Ülke siyasetinde tıkanmalar varsa, nitelik sorunu varsa, demokrasiden uzaklaĢılıyorsa sorumlusu yönetenlerdir. Bu durum, siyasi parti örgütlerinin yönetimi için de geçerlidir. Bu çıkarımdan hareketle yazın taraması yöntemiyle yürütülecek olan çalıĢmamızın amacı, Türk siyasetinde liderlik kurumunun siyaseti kirleten, tıkayan, zaman zaman krizlere sürükleyen etkisini incelemektir. Böylece siyasetin genel kalitesini düĢüren önemli bir engel ve etkene dikkat çekerek, liderlik kurumunun sorumluluğunu tartıĢmaya açmaktır. AnahtarKelimeler: Siyaset, Siyasi Parti, Siyasi Parti Lideri, Siyasetin Kalite