SUDA DOĞUM / WATER BIRTH


Creative Commons License

Ovalı Uran İ. , Toker E.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.87-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.13140/rg.2.2.31169.66400
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.87-95

Özet

doğum seçeneği olarak sunulmaktadır. Suda doğum; bebeğin su altında doğumu anlamınagelmektedir. İlk suda doğum 1805 Fransa’da gerçekleşmiş olup, sonrasında Rusya’da başlamış, 1970’liyıllarda Dr. Michel Odent’in doğum havuzlarını kullanması ile tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Tür-kiye’de ise ilk suda doğum 1993 yılında gerçekleşmiştir. Doğumun birinci ve ikinci evresinde kul-lanılan suyun doğum ağrısını azaltma , doğum süresini kısaltma, epizyotomi ve perineal yırtıklarıazaltma ve anne memnuniyeti artırma gibi yararları olduğu bilinmektedir. Öte yandan, suda do-ğumun anne ve bebek üzerindeki risklerine ilişkin özellikle pediatri derneklerinin yayınları bu-lunmakta olup, bunun diğer doğum seçeneklerinden daha fazla olmadığı, bu konuda daha fazlaçalışmaya ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. Amacımız; doğum ağrısı yönetimi çerçevesinde sudadoğum hakkındaki güncel ve kanıt temelli bilgileri okuyuculara aktarmaktır. Suda doğumun; şart-lar hazırlanıp, uygun vakalar seçildiğinde gebelere sunulabilecek doğal bir yöntem olduğu açıktır.Ülkemizde sınırlı olan suda doğum imkanlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.AAnnaahh ttaarr KKee llii mmee lleerr::Doğum, obstetrik; su; daldırma; hidroterapi; hemşirelik; ebelikAABBSS TTRRAACCTT At last years, ‘Water birth’ that is an alternative birth method has been suggested to thepregnant as a birth choice. Water birth is defined as baby’s birth in water. First water birth was inFrance in 1805 and then it started in Russia. It has been common all over the world because ofusing birth pools by Dr. Michel Odent during 1970s. However, in Turkey first water birth was donein 1993. It is known that the water that used at first and second stage of birth has got some bene-fits as decreasing birth pain, shorting birth time, decreasing perineal tears and episiotomy, increas-ing mother satisfaction. Otherwise, there are some publications of pediatric associations related torisks of water birth on mothers and babies and it is suggested that it is not much from other birthchoices and further and more studies are necessary about this subject. Our aim is to describe con-temporary and evidence based information about water birth enclosed in management of birthpain. It is clear that when the circumstances are prepared and suitable cases are chosen, water birthis a nature method that could be suggested to the pregnant. It is suggested that water birth oppor-tunities that are limited for our country should be common.KKeeyy WWoorrddss:: Labor, obstetric; water; immersion; hydrotherapy;

Son yıllarda birçok ülkede alternatif doğum yöntemlerinden biri olan ;Suda Doğum  gebelere bir

doğum seçeneği olarak sunulmaktadır. Suda doğum; bebeğin su altında doğumu anlamına gelmektedir. İlk suda

doğum 1805 Fransa’da gerçekleşmiş olup, sonrasında Rusya’da başlamış, 1970’li yıllarda Dr. Michel Odent’in

doğum havuzlarını kullanması ile tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Türkiye’de ise ilk suda doğum 1993 yılında

gerçekleşmiştir. Doğumun birinci ve ikinci evresinde kullanılan suyun doğum ağrısını azaltma , doğum süresini

kısaltma, epizyotomi ve perineal yırtıkları azaltma ve anne memnuniyeti artırma gibi yararları olduğu

bilinmektedir. Öte yandan, suda doğumun anne ve bebek üzerindeki risklerine ilişkin özellikle pediatri

derneklerinin yayınları bulunmakta olup, bunun diğer doğum seçeneklerinden daha fazla olmadığı, bu konuda

daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Amacımız; doğum ağrısı yönetimi çerçevesinde suda doğum hakkındaki güncel ve kanıt temelli bilgileri

okuyuculara aktarmaktır.

Suda doğumun; şartlar hazırlanıp, uygun vakalar seçildiğinde gebelere sunulabilecek doğal bir yöntem olduğu

açıktır. Ülkemizde sınırlı olan suda doğum imkanlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.