EFFECTS OF EMPLOYEES ORGANIZATIONAL SUPPORT PERCEPTION ON JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A FIELD RESEARCH


Engin E., Ünsar A. S., Oğuzhan A.

Akademik Bakış, pp.15-36, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Akademik Bakış
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-36
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays business life and private life are intertwined. It is obviously seen that a worker who feels secure and has a emotional tie with his/her job, has higher productivity.To have competitive advantage, importance to human factor for entreprises is getting more and more.Orgazitional support comes to forefront between employee and employer’s benefit relation.After releasing value of workers who are well satisfied and conscientious, these terms became more important and term of organizational support has beginned to be questioned. Even though it seems as a cost element, it is observed that as long as economic ,social and emotional supports of employees are analyzed correctly , productivity will be higher. The aim of this study is to compare the effects of perceived organizational support on job satisfaction and commitment to the organization in different sectors. Determining the differences of perceived organizational support, job satisfaction and organizational comitment according to demographic characteristics, and demonstrating the effect of organizational support perception on employees’ job satisfaction and organizational commitment, will guide managers to use scarce resources effectively and develop human resources policies accordingly. A scale was developed with the aim of measuring ‘the effects of organizational support on job satisfaction and organizational commitment’ by bringing together different scales that have been used in various related studies. As a result of the study it has been found that there is a positive, strong and statistically meaningful relationship between normative commitment, a sub-dimension of organizational commitment, and emotional support and social support, the sub-dimensions of perceived organizational support. It has also been found that the relationship between emotional support and social support, both sub-dimensions of perceived organizational support, is positive, strong and statistically meaningful. The relationship between emotional support and extrinsic satisfaction, a sub-dimension of job satisfaction, has also been found to be positive, strong and statistically meaningful. It has been found that the relationship between social support and extrinsic satisfaction, a sub-dimension of job satisfaction, is positive, strong and statistically meaningful. Intrinsic and extrinsic satisfactions, both sub-dimensions of job satisfaction, have also been found to have a positive, strong and statistically meaningful relationship. 

Günümüzde iş hayatı ile özel hayat iç içe geçmiş durumdadır. Kendini güvende hisseden, işi ile duygusal bağ kurabilen, aidiyet duygusu yüksek işgörenlerin verimliliklerinin arttığı görülmektedir. Bu sebepten işletmelerin, rekabet üstünlüğü sağlamak için insan unsuruna verdikleri önem giderek artmaktadır. Örgütsel desteğin, işgören ile işveren arasında olan fayda alışverişindeki rolü ön plana çıkmaktadır. Örgütsel bağlılığı ve iş tatmini yüksek işgörenlerin örgütlerine kattıkları değerin ortaya konması sonrasında bu kavramlar üzerine yoğunlaşılmış ve örgütsel destek kavramı sorgulanmaya başlanmıştır. Birer maliyet unsuru olarak gözükse de örgütlerin ekonomik, sosyal ve duygusal olarak sağladıkları desteklerin işgören tarafından algılanışı doğru analiz edildiği sürece verimlilik artışının sağlanabildiği gözlemlenmiştir. Çalışmada işgörenlerin algıladıkları örgütsel desteğin iş tatminlerine ve örgüte bağlılıklarına etkisinin farklı sektörlerde karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Algılanan örgütsel destek, iş tatmini ve örgütsel bağlılık yargılarının demografik özelliklere göre farklılıklarının tespiti ve örgütsel destek algılamasının işgörenin iş tatmini ve örgüte bağlılığına etkisinin ortaya konması yöneticilere kıt kaynakları etkin kullanmaları ve buna uygun insan kaynakları politikaları geliştirmelerinde yol gösterici olacaktır. Araştırma ile ilgili olarak çeşitli çalışmalardan elde edilen ölçekler bir araya getirilerek “örgütsel desteğin iş tatmini ve örgütsel bağlılığa etkilerini” ölçmeye dönük bir anket oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılığın alt boyutlarından normatif bağlılık ile algılanan örgütsel desteğin alt boyutlarından olan duygusal destek ve sosyal destek arasındaki ilişkinin pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Aynı şekilde, algılanan örgütsel desteğin alt boyutlarından duygusal destek ile sosyal destek arasında pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Duygusal desteğin, iş tatmininin alt boyutlarından dışsal tatmin ile de pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Sosyal desteğin de iş tatmininin alt boyutlarından dışsal tatmin ile pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. İş tatmininin alt boyutları olan içsel tatmin ve dışsal tatmin arasında da pozitif yönde, kuvvetli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.