İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi Sakarya daki AVM lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Yenihan B., Öner M., Balcı B.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.33-49, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar, iş doyumu ve yaşam doyumu arasında birbirilerini etkileme gücüne sahip bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışanların demografik özellikleri de hem iş doyumu hem de yaşam doyumu üzerinde çeşitli etkilere sahiptirler. Bu çalışmada iş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişki ampirik bir çalışmayla açıklanmaya çalışılmış ve Sakarya'daki AVM'lerin çalışanlarının demografik özellikleri ile bu kavramlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. AVM çalışanlarının iş doyum düzeylerini ve yaşam doyum seviyelerini ölçmeye yönelik ölçekler uygulanmış ve sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir. İş doyumu ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve orta dereceli bir ilişki tespit edilmiş, ayrıca çalışanların cinsiyet farklılıkları ile iş doyumu düzeyleri ve yaşam doyumu seviyeleri arasında bir ilişki olmadığı belirlenirken, diğer demografik özelliklerin iş doyum düzeyleri ve yaşam doyum seviyeleri ile ilişkisi ortaya konulmuştur.