Farklı Histolojili, Bilateral Eş Zamanlı Böbrek Tümörü: Olgu Sunumu


Creative Commons License

Avcı İ. E. , Baykal S. , Baynal E. A. , Yılmaz H. , Teke K. , Uslubaş A. K. , ...More

29.Ulusal Üroloji Kongresi, Ankara, Turkey, 17 November 2020 - 21 January 2021, vol.1, pp.650-652

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.650-652

Abstract

GİRİŞ: Renal hücreli karsinom (RHK), böbreğin en sık görülen kanseri olup erişkin kanserlerin yaklaşık

%3’ünü oluşturur. Renal hücreli karsinomların %1-5’i bilateral olup sporadik bilateral senkronize RHK’ler

farklı bir alt grubu oluştururlar. Bilateral renal tümörlerde en yaygın histolojik alt tip berrak hücreli RHK’dir

ve aynı histolojik tipte olma oranı % 93 olarak rapor edilmiştir.

OLGU: Kırk dokuz yaşında, bilinen hipertansiyon ve diyabet mellitüs hastalığı olan erkek hasta, hazımsızlık

(dispepsi) şikayeti ile başvurduğu gastroenteroloji bölümünce istenen batın tomografisinde; sol böbrek

üst polünde, egzofitik uzanımlı, 26x25 mm kitle saptanması üzerine üroloji polikliniğimize yönlendirilmiş.

Üst batın MRI görüntülemesinde mevcut lezyonun RHK ile uyumlu raporlanmasına ek olarak sağ böbrek alt

polünde yaklaşık 7 mm boyutunda difüzyon kısıtlaması göstermeyen ve kontrastlanmayan, benign/malign

ayrımının yapılamadığı şüpheli yeni bir lezyon saptandı. Sol böbrekteki kitle için parsiyel nefrektomi kararı

verilirken sağ böbrekteki lezyon için takip kararı alındı. Parsiyel nefrektomi patoloji sonucu RHK, berrak

hücreli tip olarak raporlandı. Operasyon sonrası ilk yıl takiplerinde sağ böbrekteki mevcut lezyonun boyutunda

değişim izlenmedi. 1 yıldan sonraki takiplerinde lezyon boyutlarında artış olması üzerine sağ parsiyel

nefrektomi operasyonu gerçekleştirildi. Patoloji sonucu papiller RHK tip 1 olarak raporlandı.

TARTIŞMA: Bilateral senkronize sporadik RHK’li hastalarda 5 yıllık lokal rekürrenssiz yaşam oranı %91,3 olarak

bildirilmiştir. Bilateral senkronize sporadik RHK’li hastaların onkolojik sonuçları unilateral RHK’li hastalarınki

ile karşılaştırıldığında, lokal rekürrenssiz kanser spesifik sağkalım oranları arasında istatistiksel olarak

fark olmadığı görülmüştür. Bilateral senkronize RHK’li hastalarda uygulanacak cerrahi yaklaşım genellikle

tümörlerin sayı, lokalizasyon ve büyüklüğüne bağlıdır. Bilateral RHK’li hastalarda uygulanan cerrahi yaklaşımlar

için uzun dönemde renal fonksiyonların korunması ve onkolojik etkinlik çok önemlidir. Bilateral

senkronize RHK’li hastalarda her bir böbreğe ayrı olarak, 6 hafta ara ile yapılan parsiyel nefrektomi sıkça

tercih edilen bir cerrahi yaklaşım olmakla birlikte bilateral parsiyel nefrektominin tek operasyonda uygulandığı

ve başarı ile sonuçlandığı birçok vaka bildirilmiştir. Sol böbrek kitlesi için parsiyel nefrektomi uygulanan

ve malign karakterizasyon göstermeyen sağ böbrek kitlesi için takip edilen olgumuzda sağ böbrekteki lezyon

boyutunda artış izlenmesi üzerine ilk operasyonundan yaklaşık 2 yıl sonra parsiyel nefrektomi operasyonu

uygulanmıştır. Bu olgu sunumunda oldukça nadir görülen farklı histolojiye sahip eş zamanlı bilateral

RHK olgumuzun; tanı ve tadavisini sizlerle paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Böbrek Hücreli, Kanser, Senkronize,

Synchronous Bilateral Renal Cell Carcinoma with Different Histology: Case Report

İbrahim Erkut Avcı1, Serdar Baykal1, Abdullah Enes Baynal1, Hasan Yılmaz1, Kerem Teke1, Ali Kemal Uslubaş3,

Mehmet Esat Kösem4, Büşra Yaprak Bayrak2

1Department of Urology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

2Department of Pathology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

3Department of Urology, Nusaybin State Hospital, Mardin, Turkey

4Department of Urology, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey

INTRODUCTION: Renal cell carcinoma (RCC) is the most common cancer of the kidney and accounts for

approximately %3 of adult cancers. %1-5 of renal cell carcinomas are bilateral and sporadic bilateral synchronized

RCCs constitute a different subgroup. The most common histological subtype in bilateral renal

tumors is clear cell RCC and the rate of being the same histological type has been reported as %93.

CASE: Forty-nine years old male patient with known hypertension and diabetes mellitus disease; In the

abdominal tomography requested by the gastroenterology department he applied with the complaint of

dyspepsia; Upon detection of a 26x25 mm mass in the upper pole of the left kidney, exophytic extension,

he was referred to our urology clinic. In addition to reporting the existing lesion consistent with RCC on upper

abdominal MRI, a new lesion, approximately 7 mm in size, without diffusion restriction and non-enhancement,

and which could not be differentiated from benign / malignant was detected in the lower pole of

the right kidney. Partial nephrectomy decision was made for the mass in the left kidney, while a follow-up

decision was made for the lesion in the right kidney. Partial nephrectomy pathology result was reported as

RCC, clear cell type. In the first year after the operation, there was no change in the size of the lesion present

in the right kidney. Right partial nephrectomy operation was performed due to the increase in lesion size in

the follow-up after 1 year. Pathology result was reported as papillary RCC type 1.

DISCUSSION: 5-year local recurrence-free survival rate in patients with bilateral synchronized sporadic

RCC has been reported as %91.3. When the oncological results of patients with bilateral synchronized

sporadic RCC were compared with those of patients with unilateral RCC, it was observed that there was

no statistically significant difference between cancer specific survival rates without local recurrence. The

surgical approach to be applied in patients with bilaterally synchronized RCC generally depends on the

number, location and size of the tumors. Preservation of renal functions and oncological efficiency in the

long term are very important for surgical approaches applied in patients with bilateral RCC. In patients

with bilateral synchronized RCC, partial nephrectomy performed for each kidney separately, 6 weeks

apart, is a frequently preferred surgical approach, but many cases have been reported in which bilateral

partial nephrectomy was applied in a single operation and was successful. In our case, who underwent

partial nephrectomy for the left kidney mass and was followed up for a right kidney mass without malignant

characterization, partial nephrectomy operation was performed approximately 2 years after the

first operation, as the lesion size in the right kidney increased. In this case report, in our case of synchronously

bilateral RCC with different histology; We aimed to share its diagnosis and treatment with you.

Keywords: Renal Cell, Carcinom, Synchronous,