İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının TIMSS Hakkındaki Görüşleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği


Küçük A., Şengül S., Katrancı Y.

Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

TIMSS, ilköğretimdeki öğrencilerin matematik ve fen başarılarını ölçmeye yönelik hazırlanmış uluslar arası bir değerlendirme sınavıdır. TIMSS ile amaçlanan, öğrencilerin matematik ve fen başarılarını program, öğretim yöntemleri ve okul ile birlikte ülkeler bazında değerlendirmektir. Ülkemizin de katılmış olduğu TIMSS sınavı ülkelerin eğitim politikalarının belirlenmesinde oldukça önemli görülmektedir. Fakat bu sınav kapsamında ülkemizin başarılı sonuçlar elde edemediği bilinmektedir. Bu nedenle sınav hakkında öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin görüşleri ve başarılı sonuçlar elde etmemiz için çözüm önerileri ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; ilköğretim matematik öğretmenliğinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının TIMSS sınavına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğinin 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Çalışma grubu, 3. sınıftan 59 öğretmen adayı, 4. sınıftan 40 öğretmen adayı olmak üzere toplam 99 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda geçerliği sağlanan dört açık uçlu soru içeren görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada toplanan veriler içerik analizi ile cinsiyet ve sınıf düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının TIMSS sınavına karşı olumlu tutuma sahip oldukları, bu sınavda başarısız olma nedeni olarak ezberci eğitimi gördükleri, bu sınavın matematik başarısının kısmen göstergesi olduğunu düşündükleri, başarılı olunabilmesi için uygulamalı eğitime önem verilmesi gerektiğini belirttikleri ortaya çıkmıştır.