ABDOMİNAL ENDİKASYONLAR İLE ELDE EDİLEN BT TARAMALARINDA COVID-19'A AİT RASTLANTISAL RESPİRATUAR BULGULAR


Tosun M., Uslu H., Doğan S.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.54-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmada amacımız abdominal semptomları olan hastalarda abdominal Bilgisayarlı Tomografi (BT)’de koronavirüs hastalığı (COVID19) ile ilgili bulguları bildirmektir. Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Mart-Haziran 2020'den itibaren batın BT çekilen 40 erişkin hasta (22-88 yaş) dahil edildi. Klinik bulgular, laboratuvar verileri ve görüntüleme bulguları analiz edildi. Tüm hastalar Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ile doğrulandı. Bulgular: Bu çalışma, karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve anoreksiyası olan, ancak COVID-19 ile uyumlu solunum semptomları olmayan hastaları içermekte idi. Karın ağrısı, klinik COVID-19 şüphesi olmayan bu hastalarda (n = 31) en sık BT endikasyonuydu ve 32 hastada ekstrapulmoner bulgu yoktu. Sonuç: Abdominal semptomlar ile başvuran hastalarda batın BT incelemelerini değerlendirirken akciğer bazallerine dikkat edilmesi klinik olarak şüphelenilmeyen olgularda COVID-19 tanısını sağlayarak gerek erken tanı ve tedavide gerekse hastalığın yayılımını önlemede yarar sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: COVID-19, ekstrapulmoner, abdominal BT