WST-1 Canlılık Testinin Limitasyonları: Topotekanın Sitotoksik Etkisinin Ölçülmesinde Yanlış-Pozitif Sonuçlar


Yanar S. , Kasap M. , Kanlı A.

3. Ulusal Proteomik Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 February 2020, pp.51

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51

Abstract

WST-1 Canlılık Testinin Limitasyonları: Topotekanın Sitotoksik Etkisinin Ölçülmesinde Yanlış-Pozitif Sonuçlar

Amaç: Mitokondriyal enzimler ile indirgenerek formazan kristalleri oluşturan tetrazolyum tuzları hücre canlılılığı ve sitotoksite araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tetrazolyum tuzu temelli bir test olan WST-1 testi benzerlerine kıyasla daha hassas olması sebebiyle kültürdeki hücrelerin nispi proliferasyon oranlarını değerlendirmek için son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı WST-1 testinin, bir kemoterapi ilacı olan topotekanın hücre canlılığına etkisini değerlendirmede güvenli bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını araştırmaktır.

Yöntem: Küçük hücreli akciğer kanser hücre hattı olan DMS114 hücrelerine artan dozlarda topotekan uygulanmış, 24 ve 48 saat inkübasyon süreleri sonunda canlılık analizi önce WST-1 testi ile yapılmıştır. Ardından sonuçlar metabolik aktiviteden bağımsız çalışan Trypan Blue Exclusion (TBE) testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları standart ANOVA prosedürü kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yapılan analizlerde topotekan dozundaki artışla orantılı olarak hücre canlılığında düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Ancak WST-1 testi sonucundaki canlılık oranlarının TBE testiyle elde edilen sonuçlara kıyasla çarpıcı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel analizler iki farklı test ile elde edilen sonuçların önemli ölçüde farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu fazla tahmin edilen canlılık oranları, WST-1 ile topotekan arasında ciddi bir enterferans olduğunu düşündürmektedir.

Sonuç: Elde edilen bulgulara dayanarak, topotekan ya da başka ilaçların hücre canlılığına etkisi araştırılırken WST-1 testinden elde edilen verilere dikkat edilmesi önemle tavsiye edilmektedir. Sonuçların yanlış yorumlanmasını önlemek için tetrazolyum tuzu temelli testlerin metabolik olmayan diğer testlerle desteklenmesi önerilmektedir.