Kocaeli Üniversitesi’ndeki COVID-19 Hastalarının Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulguları


Uslu H.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.78-82, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi’nde Mart-Haziran 2020 tarihleri arasında gerçek zamanlı ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi pozitif olan koronavirüs hastalığı 2019’un (COVID-19) toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme bulguları ve farklılıklarını değerlendirmektir.  Yöntem: Belirtilen tarihlerde COVID-19 şüphesi ile başvuran 1875 hastadan RT-PCR testi pozitif olan 189 hasta değerlendirildi. Dahil etme kriterlerine uygun 114 hastanın sosyodemografik verileri, semptom başlangıcı ile BT çekimi arasındaki süre, BT’deki akciğer bulguları Microsoft Office Excel'e kaydedildi. BT bulguları Radiological Society of North America (RSNA)’nın önerdiği raporlama diline uygun kategorize edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil olan 114 hastanın 52’si (%45,6) kadın, 62’si (%54,4) erkekti. Tüm hastaların yaş ortalaması 46,4 (±17,2) olup 41 hastada (%35,9) tipik görünüm, 3 hastada (%2,6) atipik görünüm, 18 hastada (%15,7) belirsiz görünüm, 52 hastada (%45,6) ise normal BT bulguları mevcuttu. BT bulguları olan 62 hastanın 42’sinde (%67,7) bilateral akciğer tutulumu, 20’sinde (%32,3) unilateral akciğer tutulumu mevcuttu.15 hastada (%24,2) tek akciğer lobu tutulumu, 47 hastada (%75,8) birden fazla lob tutulumu izlendi. Tutulan loblardan en sık alt loblarda tutulum mevcuttu (%77,4, n=48). Hastaların %3,2’sinde (n=2) santral buzlu cam opasiteleri mevcut iken %96,8’inde (n=60) periferal buzlu cam opasiteleri izlendi. COVID-19 BT duyarlılığı %42,7 idi. Sonuç: Çalışmamızda COVID-19’un BT bulguları literatürle benzer şekilde multiple, bilateral ve periferal yerleşimli buzlu cam opasiteleri şeklinde iken duyarlılığı yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle özellikle hastalığın erken dönemlerinde BT bulgusunun olmaması hastalığı dışlatmamalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: COVID-19, RT-PCR, toraks BT