DUYGUSAL ZEKÂ İLE RİSK ALMA TUTUMU İLİŞKİSİ*


MUTLU Ü., ÖZER G.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.0, pp.146-164, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bireylerin finansal konularda karar alırken karşılaştığı birçok alternatif risk ile ilişkilendirilmektedir. Bir yatırımcının karar verme sürecinde risk karşısında gösterdiği tutum, risk alma tutumu olarak ifade edilir. Rasyonellik beklentisine rağmen, bireylerin irrasyonel tutum ve davranışlar sergiledikleri bilinmektedir. Bu nedenle yatırımcıların bu tutum ve davranışlarının altında yatan sebeplerin araştırılması önem taşımaktadır. Araştırma verileri, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak, anket formu aracılığıyla yedi farklı şehirdeki 1347 bireysel yatırımcıdan elde edilmiştir. Araştırmada açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve doğrusal regresyon yöntemi kullanılmıştır. Bireysel yatırımcılar üzerinde risk alma tutumu ve duygusal zekâ arasındaki ilişkinin incelenmesinin amaçlandığı çalışmada; dört boyutta incelenen duygusal zekâ faktörünün duyguların kullanımı ve duyguların düzenlenmesi boyutlarının risk alma tutumu ile pozitif ilişkili olduğu belirlenirken; kendi duygularını değerleme ve başkalarının duygularını değerleme boyutlarının ise anlamlı ilişkileri tespit edilmemiştir.