Juvenil İdiopatik Artrit Hastalarında Çölyak ID Hastalığı ve Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı Taraması


Creative Commons License

KUTLUK G., SÖNMEZ H. E., Kaçmaz H.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, vol.13, no.1, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Juvenil idiyopatik artrit (JİA) otoimmün etiyoloji ile karakterize çocukluk çağının en sık görülen romatizmal hastalığıdır. Daha önceki çalışmalarda JİA tanılı hastalarda Çölyak hastalığı (ÇH) sıklığında artış bildirilmiştir. Bu çalışmada JİA tanılı hastalarda ÇH ve Çölyak dışı glüten duyarlığı (ÇDGD) varlığı araştırılmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya Ocak 2020-Nisan 2020 tarihleri arasında çocuk romatoloji polikliniğine başvuran 61 JİA hastası dahil edildi. Tüm hastalar ÇH ve ÇDGD açısından klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirildi. Tüm hastalarda total immünoglobulin (Ig)-A, doku transglütaminaz antikoru (dTG) IgA ve IgG, anti-endomisiyum-antikoru (EMA) IgA ve IgG ve anti-gliadin antikoru (AGA) IgA ve IgG seviyeleri ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya 35’i (%57,3) kız olan 61 JİA hastası dahil edildi. Hastaların ortalama yaşları 11,4 ± 4,6 olup ortalama JİA tanı yaşları 10,2 ± 3,4’tü. 33 hasta oligoartiküler JİA, 18 hasta entezit ilişkili artrit, 8 hasta poliartiküler JİA ve 2 hasta psöriatik artrit tanılıydı. Hastaların tamamı çalışma esnasında hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar kullanıyordu. 35 hasta eş zamanlı olarak biyolojik tedavi alıyordu. İki hastada karın ağrısı, iki hastada karında şişkinlik ve iki hastada da kabızlık şikayeti vardı. Hiçbir hastada büyüme geriliği yoktu. EMA IgA ve IgG, dTG IgA ve IgG, AGA IgA ve IgG testleri tüm hastalarda negatifti. Sonuç: JİA tanılı hastalarımızda ÇH ve ÇDGD saptamadı. Bu konuda yapılacak çok merkezli çalışmalar klinisyenlere hangi durumlarda JİA hastalarında ÇH ve ÇDGD taraması yapılması konusunda yol gösterebilir.