Determining The Levels Of Consciousness And Awareness Of Consumers In Turkey About Recycling Solid Waste


Creative Commons License

Yılmaz A. M. , Niyaz Ö. C. , Tomar O.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.379-392, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.972208
  • Title of Journal : ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.379-392

Abstract

In parallel with the increasing world population, consumption is increasing to meet human needs. However, the amount of solid waste is also increasing. Recycling is the inclusion of solid wastes, which can be reused, in the re-production process by undergoing various processes. The success of recycling programs is directly proportional to the participation of consumers. For these reasons, it is of great importance to investigate consumer behavior in the recycling of waste. This study aims to determine the level of consciousness and awareness of consumers in Turkey about the recycling of solid waste. In this study, primary data obtained with an online questionnaire was used. Within the scope of the study, a survey was conducted with 415 consumers determined by using a simple random sampling method. The primary data obtained from the questionnaires were evaluated with basic statistical methods. According to the results of the study, 47.7% of consumers in Turkey stated that they separate glassware, 41.4% of consumers stated that they separate plastic materials, 53.5% of consumers stated that they separate paper, cardboard and its derivatives, 41.4% of consumers stated that they separate fabric goods and 39.8% of consumers stated that they separate electronic goods and batteries for recycling. The awareness level of the consumers within the scope of the research is generally high. The main problems of consumers in Turkey regarding recycling are; the opportunities provided for consumers who want to recycle are insufficient. For this reason, it is recommended to increase the number of recycling bins, especially through local governments, and to ensure the diversity of recycling bins by giving these bins the feature of having separate compartments for each waste.

Her geçen gün artan dünya nüfusuna paralel olarak insan ihtiyaçlarını karşılamak niyeti ile tüketim de artmaktadır. Bununla birlikte katı atık miktarı da yükselmektedir. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkanı olan katı atıkların, çeşitli işlemlerden geçirilerek yeniden üretim sürecine dahil edilmesidir. Geri dönüşüm programlarının başarısı, tüketicilerin katılımı ile doğru orantılıdır. Bu sebeplerle atıkların geri dönüşümünde tüketici davranışlarının araştırılması büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki tüketicilerin katı atıkların geri dönüşümü konusundaki bilinç düzeylerinin ve farkındalıklarının belirlenmesidir. Bu çalışmada online anket formu ile elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 415 tüketici ile anket yapılmıştır. Anketlerden elde edilen birincil veriler, temel istatistiki yöntemler ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; Türkiye’deki tüketicilerin %47,7’si cam eşyaları, %41,4’ü plastik malzemeleri, %53,5’i kağıt, karton ve türevlerini, %41,4’ü kumaş eşyaları ve %39,8’i elektronik eşyalar ve pilleri geri dönüşüme ayırdıklarını belirtmişlerdir. Araştırma kapsamındaki tüketicilerin bilinç düzeyleri genel olarak yüksektir. Türkiye’deki tüketicilerin geri dönüşüm ile ilgili ana sorunları; geri dönüşüm yapmak isteyen tüketiciler için sağlanan imkanların yetersiz olmasıdır. Bu nedenle özellikle yerel yönetimler kanalıyla geri dönüşüm kutularının sayılarının arttırılması ve bu kutulara her atık için ayrı bölmeye sahip olma özelliği kazandırılarak geri dönüşüm kutularının çeşitliliğinin sağlanması önerilmektedir.