Obstruktif Uyku Apne Sendromu Farkındalığı


Argun Barış S. , Yetişkin E., Başyiğit İ. , Boyacı H.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018, no.396, pp.874

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.874

Abstract

GİRİŞ: Çalışmanın amacı; 16 Mart Dünya Uyku Günü etkinliklerine katılan bireylerde Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) / Uyku apnesi farkındalığının değerlendirilmesidir. METOD: OSAS farkındalığının değerlendirilmesi amacıyla konferansa katılan gönüllü bireylere OSAS semptomları, eşlik eden sağlık sorunları, OSAS’ın sosyal etkilerini sorgulayan anket formu ve Epworth Uykululuk Testi uygulandı. BULGULAR: Çalışmaya 44 (%58,6) kadın, 31 (%41,4) erkek olmak üzere toplam 75 kişi katıldı. Katılımcıların ¼’ü lise ve öncesi eğitim seviyesinde idi. Ortalama yaş 35,69 ± 12,4 yıl, BMI 25,7 ± 5,5 kg/m2 ve sigara kullanımı 17 ± 24,8 paket/yıldı. On üç kişi (%18,3) aktif sigara içiciydi. Katılımcıların 64’ü (%85,3) uyku apnesini duymuştu ve yaklaşık %75’i uyku apnesinin temel semptomlarını biliyordu. %88’i gece uyku kaydı yapılarak tanı konulduğunu bilmekteydi. Katılımcıların %33,3’ü uyku apnesinin hipertansiyon ve %66,3’ü ritim bozukluğu ile ilişkili olabileceğini, %61,3’ü tedavi edilmemiş uyku apnesinin artmış trafik kazaları ile ilişkili olduğunu, %70,7’si ehliyet başvurusu sırasında uyku apnesi risk değerlendirmesinin kazaları azaltabileceğini belirtti. Katılımcıların 28’inde (%37,3) horlama, 19’unda (%25,3) sabah baş ağrısı, 40’ında (%53,3) yorgunluk, 10’unda (%13,3) tanıklı apne ve 30’unda (%40) partnerin horlama konusunda şikayeti mevcuttu. Ortalama Epworth skoru 3,97 ± 3,7 iken, bireylerin 7’sinde (%9,3) Epworth skoru >10 idi. Cinsiyetler arasında ortalama yaş, sigara paket/yıl ve Epworth skoru benzerdi. Erkeklerde horlama, partnerin horlama yakınması ve tanıklı apne kadınlara göre istatistiksel anlamlı derecede yüksekti (p=0,006; p=0,005; p=0,04). Sigara kullanımının apneyi arttırabileceği (p=0,04) ve uyku testi ile tanı konulduğu (p=0,01) kadınlarda daha iyi bilinmekteydi. SONUÇ: OSAS tanımı, semptomları ve tanı yöntemi bilinmesine rağmen, katılımcıların yaklaşık %10’unun kendisinde var olan OSAS semptomlarının farkında olmadığı, OSAS’ın diğer sağlık sorunları ve trafik kazaları gibi sosyal durumlara etkisinin yeterince bilinmediği izlenmiştir. Toplumda farkındalığın arttırılması için bilgilendirme toplantıları ve kamu spotlarının faydalı olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: uyku apnesi, farkındalık, trafik kazası