İmam hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri örneğinde din eğitiminde kalite sorunu. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi


Genç M. F.

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Özet

İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri Osmanlı döneminden günümüze yüz yıldan fazla tarihi tecrübeye sahip din eğitimi kurumlarıdır. Uzun tarihi süreçlerinde yaşadıkları problemler ve bu problemleri aşmada gösterdikleri çözüm yolları aynı zamanda Türkiye’deki din eğitimi alanının tecrübesini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bu kurumların başarısı Türkiye’de din eğitiminin geleceği açısından önemlidir. Son on yıllık dönemde her iki kurumun öğrenci ve okul sayısının artması bu okullarda verilen eğitim ve din eğitiminin kalitesini gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri hakkında yazılmış akademik eserler, gazete ve sosyal medya vb haberler incelenmiştir. Yapılan bu literatür taramasında İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültelerinde nicel artışa paralel olarak nitel bir artışın olmadığına yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle yapılan alan araştırmalarında Türkiye’de din ve dini hayat konularında gözle görülür düşüşün olduğu ve bu kurumların bu süreçteki rollerinin ne olacağı tartışılmıştır. Bu çalışmada ilgili literatür bağlamında bu kurumlardaki kalite problemi üzerinde durularak bu okulların gelecek vizyonuna yönelik analizler yapılmıştır. Anahtar Sözcükler: Din eğitimi, İmam-hatip okulları, İlahiyat fakülteleri, Nitelik

Imam-Hatip Schools and Theology Faculties are religious education institutions with more than 100 years of historical experience from the Ottoman period to the present. Problems in long history processes and solutions to overcome these problems that reveals the experience of religious education in Turkey. In this context, the success of these institutions is important for the future of religious education in Turkey. The increase in the number of students and schools in both institutions in the last decade has brought the quality of education and religious education given in these schools to the agenda. In this study, academic works written about Imam Hatip Schools and Theology Faculties, newspapers and social media etc. were examined. In this literature search, there are findings that there is not any qualitative increase in parallel with the quantitative increase in Imam-Hatip Schools and Theology Faculties. Especially in the field of research made visible in religious life and religious issues in Turkey are low and it is what will be the role of these institutions in this process were discussed. In this study, the quality problem in these institutions was examined in the context of the related literature and analyzes were made for the future vision of these schools.