İlk Okuma Yazma ve Türkçe Öğretimi İle İlgili Tezlerin İncelenmesi


Creative Commons License

Yılmaz D. , Kaya S.

Turkish Studies, vol.15, no.1, pp.443-456, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.40266
  • Title of Journal : Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.443-456

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2000-2018 İlk Okuma ve Yazma ile ilkokul Türkçe dersi ve Türkçe dersinin öğrenme alanları (dinleme, konuşma, okuma, yazma) konusunda yazılan tezleri incelemektir. Araştırmada YÖK Tez Tarama merkezinde bulunan 128 İlk Okuma ve Yazma, 121 Türkçe dersi ve alt alanları konularında olmak üzere toplamda 249 tez incelenmiştir. İncelenen tezlerin %84’ü yüksek lisans, %16’sı ise doktora tezidir. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen tezler Türkçe’nin öğrenme alanları, araştırma konuları, yıl, araştırma deseni, veri toplama yöntemi ve örneklem türü ile sınıf düzeyine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde kullanılan içerik analizi sonucunda elde edilen veriler tablo ve grafikler yoluyla gösterilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, tezlerin %51’i İlk Okuma ve Yazma, %49’u Türkçe alanında yazılmıştır. Türkçe dersi kapsamında yazılan tezlerin alt alanlara göre dağılımının sırası, öğrencilerin genel Türkçe performansı (%24), okuma (%11), yazma (%6), dinleme ve izleme (%4) ve konuşma (%4) olarak tespit edilmiştir. Tezlerin büyük çoğunluğu betimsel desene göre, nicel veriler elde edilerek ve veri toplama aracı olarak ise anket veya ölçek kullanılarak yazılmıştır. Tezlerde en çok tercih edilen örneklem türü öğretmen ve öğrencidir. Örneklemi öğrencilerden oluşan tezlerde en fazla 1. sınıf öğrencileriyle çalışıldığı görülmüştür. İlk Okuma ve Yazma dersi alanındaki tezlerin büyük çoğunluğu ses temelli cümle yöntemi konusunda; Türkçe dersi alanındaki tezlerin büyük çoğunluğu ise yöntem/strateji konusunda yazılmıştır.