A custom abutment design combined with a CAD/CAM veneer.


KANAT ERTÜRK B. , ÇÖMLEKOĞLU M. E. , ALADAĞ A., DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU M., GÜNGÖR M. A.

European Association for Osseointegration (EAO) 20th Anniversary Congress, 10 - 13 October 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text