Lise Öğrencilerinde Spor Durumuna Göre Bireysel-Sosyal Sorumluluk Duygusu: Adapazarı Örneği


Creative Commons License

Tapşın F. O., Karagün E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.132-138, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

SENSE OF INDIVIDUAL-SOCIAL RESPONSIBILITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO SPORTS ACTIVITIES: ADAPAZARI CASE 

 

 

Abstract Purpose:  Starting from the statements about the responsibilities of young people today, we wanted to learn about the personal and social responsibility sentiments of high school students, who are in the youth period. Responsibilities that have been determined on the basis of their sports activities have been assessed in terms of gender. For this purpose, the Personal and Social Responsibility Scale, the reliability study for Turkey was done by Filiz and Demirhan (2015), was applied to a total of 425 high school students from 7 different high schools, 208 of whom were girls and 217 of whom were boys, chosen based on random selection and volunteerism in the central district of the province with the permission of the Sakarya Provincial National Education Directorate. As a result, while the sense of social responsibility was significant in favor of women, individual responsibility was also in favor of women at the border of significance. Considering in terms of age, it is seen that 14-18 year old high school students have a significant increase in their sense of social and individual responsibility as their age grows. 

 Keywords: High school students, social responsibility, individual responsibility, sport, young. 

Özet Amaç, günümüzde gençlerin sorumluluk duyguları ile ilgili söylemlerden yola çıkılarak, gençlik döneminde bulunan lise öğrencilerinin bireysel ve sosyal sorumluluk duyguları merak edilmiş. Belirlenen sorumluluk duyguları da spor yapma durumları, cinsiyet açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla 2016-2017 Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak Merkez ilçede tesadüfi yöntemle ve gönüllülük ilkesine bağlı olarak 7 liseden 208 kız, 217 erkek toplam 425 lise öğrencisine Filiz ve Demirhan (2015) tarafından Türkiye için güvenirlik çalışması yapılan Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak sosyal sorumluluk duygusu kadınlar lehine anlamlı iken, bireysel sorumluluk yine kadınlar lehine sınırda anlamlı çıkmıştır. Yaş açısından bakıldığında 14-18 yaşlar arasındaki lise öğrencilerinin yaşı büyüdükçe sosyal ve bireysel sorumluluk duygularında anlamlı düzeyde artış olduğu görülmüştür.    

 Anahtar Sözcükler: Lise öğrencileri, sosyal sorumluluk, bireysel sorumluluk, spor, genç.