NEAR-FAULT AND FAR-FAULT GROUND MOTION EFFECTS ON TALL BUILDINGS WITH CORE WALL


Sezgin R. E., Beyen K.

6. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, vol.1, no.1, pp.1-10, 2021 (Conference Book)

Abstract

Near-fault (NF) and far-fault (FF) ground motions have different effects on tall buildings. Seismic design codes currently ignore these two types of ground motions’ effects. Aim of this study is to investigate the differences of NF and FF ground motions on tall buildings. The behavior of a reinforced concrete core wall tall building subjected to NF and FF ground motions are studied by performing non-linear time history analysis with finite element fiber models. Turkish Seismic Design Code-2018 (TSDC-2018) requires at least eleven earthquake records to perform non-linear time history analysis. To achive this aim, according to TSDC-2018, 11 NF and 11 FF ground motions selected from real earthquake records on PEER ground motion database. Based on base shear forces, story drifts, displacements and element design forces, results are discussed. Some spectacular conclusive results are given as typical output examples to reflect the near real behaviour from this simulation studies.

KEYWORDS : tall building, near-fault, far-fault, ground motion, inelastic dynamic response

Yüksek yapılar üzerinde yakın saha ve uzak saha depremlerinin farklı etkileri vardır. Deprem yönetmelikleri mevcut hali ile bu iki yer hareketinin farklı etkilerini detaylarıyla yeterli içermemektedir. Bu çalışmanın amacı, yakın saha ve uzak saha depremlerinin yüksek yapılar üzerindeki etkilerini incelemektir. Yakın saha ve uzak saha depremlerinin betonarme çekirdek perdeli yüksek yapılar üzerindeki etkileri zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz ile yayılı plastik davranış modeli üzerinde çalışılmıştır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 (TBDY-2018) zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yapılabilmesi için en az 11 deprem kaydı kullanılmasını zorunlu tutar. Bu çalışmada TBDY-2018’e uygun olarak 11 adet uzak saha ve 11 adet yakın saha deprem kaydı Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi verilerinden seçilmiştir. Sonuçlar taban kesme kuvvetleri, kat ötelemeleri, deformasyonlar ve elemanların tasarım kuvvetlerinin değerleri üzerinden mukayeseli olarak tartışılmıştır. Bu simülasyon çalışmalarından elde edilen gerçeğe yakın davranışı yansıtmak için tipik çıktı örnekleri olarak bazı dikkat çeken analiz sonuçları verilecektir.

ANAHTAR KELİMELER : yüksek yapı, yakın saha, uzak saha, deprem, doğrusal olmayan dinamik tepki