Denizcilik İşletmelerinde Örgütsel Yapı ve Bilginin Uygulama Süreci Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Creative Commons License

Yorulmaz M.

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.190-198, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.21316/inmarjournal.52
  • Title of Journal : Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.190-198

Abstract

Bilgi yönetimi, örgütlerin varlığını sürdürebilmek için gerekli olan bilginin, örgüte doğru zamanda ulaşmasını ve örgütün belirlenen amaçlarını gerçekleştirilmek için kullanılmasını sağlar. Örgütlere bulundukları sektörde rekabet avantajı yaratan ve bilgi yönetiminin en önemli süreci olan bilginin uygulama süreci, örgütsel etkinliği artıran bir stratejidir. Dolayısıyla bilginin uygulanması, örgütlerin performansını, verimliliğini ve rekabet gücünü artırır. Bilginin, örgütsel amaçlar için kullanılabilmesi onun gelişebileceği bir ortamın yaratılmasıyla sağlanabilir. Bu ortamın başlıca unsurları; örgüt yapısı, örgüt kültürü, örgütsel öğrenme ve teknolojik alt yapıdır. Örgüt yapısının, bilginin uygulama sürecine olan etkisini ortaya çıkartmayı amaçlayan bu çalışmada, Marmara Bölgesinde faaliyette bulunan 42 denizcilik işletmesindeki orta ve üst düzey 168 yöneticiden anket tekniği ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Anket yöntemiyle toplanan veriler, SPSS istatistiksel programında betimsel analizler, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz bulgularına göre, denizcilik işletmelerinde algılanan örgüt yapısının, bilgi uygulama sürecinin boyutları olan bilgi paylaşımındaki değişimin % 31,5’ni ve bilgi değerlendirmesi boyutunun ise % 19,5’ni açıkladığı istatistiksel olarak tespit edilmiştir. Denizcilik işletmelerinde örgüt yapısı ve bilgi uygulama süreci arasındaki ilişkilerin incelendiği bu çalışmada, bürokratik olmayan örgüt yapısının bilgi uygulama sürecini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla denizcilik işletmelerinin elde ettikleri bilgiyi, tüm süreçlerine uygulayabilmelerinde sahip oldukları örgütsel yapının önemi büyüktür.