Contribution of New Technologies to University Education Opinions of Communication Faculty Students on Augmented Reality Applications


Creative Commons License

Sayımer İ., Küçüksaraç B.

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.1536-1554, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The development of technology innovatively and globally has influenced the field of education as well as all the industries and commeneced entailment of profound changes at all stages of education. In this context, it is observed that varied disciplines in universities are supporting their traditional educational methods with many new technologies in effort to provide appropriate new-era-training to the new generation of students who effectively use communication technologies. Many researches conducted in recent years indicate that technology enhances and enriches teaching and learning practices while contributing to create a collaborative and interactive learning environment. One of the new technologies that considered having a potential of providing new methods to education and introducing new pedagogical value is "Augmented Reality".Augmented Reality (AR) stands out as one of the new technologies that combines the virtual world with the real world with its feature of transfering the virtual information to real environment in real time. As AR technology commenced to be used increasingly in many industries including defense and medicine and in many areas and disciplines including advertising and marketing, inevitably it will be used widely in educational processes because of its positive impact on teaching and learning methods. There are new studies in the direction of that AR fills the gap between theory and practice with its visuality and creativity based educational process with its feature of integrating the real with the virtual AR in the educational process, so that it simplifies and deepen the learning.This study aimes to explore awareness and interest levels, and practical skills of communication faculty students in Turkey on AR applications. It is important to determine the ideas and skills to use technology of this group to be able to make a new student-centered education planning for students who are one side of the education process. Hence a research was conducted with the undergraduate students of communication faculty in which the departments have creativity based disciplines and use visual technologies. The research sample consists of students of five departments in Faculty of Communication at Kocaeli University. Data were collected from online questionnaires filled out by the students at the beginning of 2015 fall semester. The research is evaluated with its findings as a comperative study revealing the different approaches to the subject among the students who study in varied departments. In the study there are suggestions on AR’s contribution to the learning process along with the assessment made in the framework of the findings.

Teknolojinin yenilikçi ve küresel biçimde gelişimi tüm sektörleri olduğu gibi eğitim alanını da etkilemiş, eğitimin tüm aşamalarında köklü değişiklikleri zorunlu kılmaya başlamıştır. Bu bağlamda üniversitelerde farklı disiplinlerin, iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanan yeni nesil öğrencilere çağa uygun eğitim vermek için geleneksel eğitim öğretim metotlarını birçok yeni teknoloji ile destekledikleri görülmektedir. Son yıllarda yapılan birçok araştırma teknolojinin öğretme ve öğrenim pratiklerini geliştirip zenginleştirdiğini, aynı zamanda işbirlikçi ve karşılıklı etkileşim sağlayan öğrenim ortamı yaratmaya katkı sunduğunu göstermektedir. Eğitim alanına yeni metotlar sağlama ve pedagojik değer sunma potansiyeli taşıdığı düşünülen yeni teknolojilerden biri de “Artırılmış Gerçeklik”tir.Artırılmış Gerçeklik (AG), sanal enformasyonu gerçek zamanda gerçek ortama aktarabilme özelliği taşımasından dolayı gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren yeni teknolojilerden biri olarak öne çıkmaktadır. Savunmadan sanayiye, tıptan reklam ve pazarlamaya birçok alan ve disiplinde giderek artan oranda kullanılmaya başlanan AG teknolojisinin eğitim ve öğrenme üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle eğitim süreçlerinde de yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır. AG’nin gerçek olanla sanal olanı bütünleştirme özelliği taşımasına bağlı olarak eğitim sürecinde görselliği ve yaratıcılığı temel alarak teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurduğu, dolayısıyla öğrenimi kolaylaştırıp derinleştirdiği yönünde yeni çalışmalar mevcuttur.Bu çalışmada, Türkiye’de iletişim fakültesi öğrencilerinin AG uygulamaları hakkındaki farkındalık ve ilgi düzeyleri ile uygulama becerilerini keşfetmek amaçlanmıştır. Eğitim öğretim sürecinin taraflarından biri olan öğrencilere yönelik öğrenci merkezli yeni öğretim planlamaları yapabilmek için bu grubun düşünceleri ve teknoloji kullanma becerilerini saptamak önemlidir. Buradan hareketle görsel teknolojileri kullanan ve yaratıcılığın temel alındığı disiplinlerin yer aldığı iletişim fakültesi lisans öğrencileri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bulunan beş bölümün öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler öğrenciler tarafından 2015 Güz dönemi başlangıcında doldurulan çevrim içi anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın bulguları farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin konuya yaklaşımları arasındaki farklılıkları da ortaya koyan karşılaştırmalı bir çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada bulgular çerçevesinde yapılan değerlendirme ile birlikte AG’nin öğrenim sürecine katkıları konusunda da öneriler yer almaktadır.