Kinolon Dirençli Escherichia coli İzolatlarında Diğer Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması


Şahin K., Altan G.

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, vol.3, no.3, pp.197-202, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.34084/bshr.611956
  • Title of Journal : Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
  • Page Numbers: pp.197-202

Abstract

İnsanların normal bağırsak florasında bulunan Escherichia coli birçok doku ve organda enfeksiyona sebep olan fırsatçı bir patojendir. E. coli, daha çok toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlarından sorumlu olmakla birlikte, en sık karşılaşılan hastane enfeksiyonu etkenlerindendir. Son yıllarda kinolon grubu antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılması bu antibiyotiklere karşı da direnç oranlarını giderek arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kinolon dirençli E.coli klinik izolatlarının diğer antibiyotik gruplarına karşı direnç oranını araştırmaktır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Haziran 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında 82’si polikliniklerden, 38’i servislerden ve 33’ü de yoğun bakım ünitelerinden gelen örnekler olmak üzere toplam 153 kinolon dirençli E. coli suşu çalışmaya alındı. Suşların identifikasyonları, konvansiyonel yöntemler kullanılarak doğrulandı. Antibiyotik duyarlılık testleri CLSI (2015) kriterlerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile yapılarak değerlendirildi. 18-20 saatlik taze kültür pasajlarından elde edilen bakteri kolonileri 0.5 McFarland standardına göre hazırlanarak, 150 mm’lik Müller Hinton agar plaklarına steril eküvyonla yayıldı. Antibiyotik diskleri, plaklara en fazla 12 disk ve diskler arasında en az 24 mm olacak şekilde yerleştirilerek 35-37 °C etüvde 18- 24 saat arasında inkübe edildi. Sonuçlar; CLSI standartlarına göre ölçülerek duyarlı, orta duyarlı ve dirençli olarak rapor edilmiştir. 153 kinolon dirençli E. coli izolatının antibiyotik direnç yüzdeleri aşağıdaki gibidir: siprofloksasin ve norfloksasin %100, levofloksasin ve ofloksasin %97.4, amikasin %3.3, gentamisin %37.2, seftazidim %58.2, seftriakson %62.7, imipenem ve meropenem %1.3, amoksisilin/klavulanikasit %41.2, sulbaktam/ampisilin %62.1, piperasilin/ tazobaktam %17.6, kolistin ve tigesiklin %2.6 olarak bulundu. Bu çalışmada, incelenen kinolon dirençli E.coli suşlarında diğer antibiyotikler içerisinde en yüksek direnç oranı piperasilin/tazobaktam hariç β-laktam/β-laktamaz inhibitörü kombinasyonlarına ve en düşük direnç oranı ise karbapenemlere karşı saptanmıştır. Akılcı antibiyotik kullanım politikaları geliştirilmeli, ampirik antibiyotik kullanımında kinolonlar birinci tercih olmamalı ve antibiyotik duyarlılık test sonucuna göre tedavi planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler Escherichia coli, kinolon direnci, antibiyotik duyarlılığı