Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Münşeat Mecmualarının Tarihi Değerinin Tespitinde Arşiv Belgelerinin Rolü: Râmi Mehmed Paşa Münşeatı Örneği

JOURNAL OF HISTORY AND FUTURE, vol.7, no.4, pp.844-871, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pargalı İbrahim Paşa nın Müsadere Olunan Muhallefatı ve Mal Varlığına Ait Kayıtlar

History Studies, vol.13, no.3, pp.1009-1036, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI- İRAN RESMÎ YAZIŞMALARINA GÖRE OSMANLI DEVLETİ'NİN NADİR ŞAH VE CAFERİLİK MEZHEBİNE YAKLAŞIMI (1736-1746)

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.392-408, 2020 (Other Refereed National Journals)

BAYEZİD MUTASARRIFI MAHMUT PAŞA’NIN MERKEZLEİLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

BAYEZİD MUTASARRIFI MAHMUT PAŞA’xxNIN MERKEZLEİLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME1, vol.22, pp.413-428, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kanuni Dönemi Denizcilerinden Ali Pertek (Pörtük) Bey’in Askerî Faaliyetleri

MAVİ ATLAS, vol.6, pp.1-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

I. Dünya Savaşı Öncesi Doğuda Kürt-Ermeni Mücadelesi, HükümetinUygulamaları ve Kürtlerin HükümeteTepkisi

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.3, no.1, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MünşeâtMecmuâlarının TarihiGelişimi Ve RâmiMehmed Paşa’nın“Hulâsa-i İnşâ” İsimliEseri

Tarih ve Gelecek Degisi, vol.2, no.3, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Amcazâde Hüseyin Paşa'nın Mektupları

III. Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu, Osmanlı Tarihinde "Köprülü Dönemi" (1656-1710): Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, Turkey, 24 September 2021

Sigetvar Kuşatması’xxnda Şehit Olan Kocaeli Sancakbeyi Ali Portuk (Pertek) Bey Hakkında Yabancı Kaynaklarda Yer Alan Bilgiler

Milli Mücadele Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, 8 - 10 March 2019, vol.1

OSMANLI BELGELERĠNDE I. DÜNYA SAVAŞI ve AÇLIK

Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında I. Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.2, pp.914-927 Sustainable Development

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ’xxNDE DİVAN-I HÜMÂYÛN’xxDAN KOCAELİ SANCAĞI YÖNETİCİLERİNE GÖNDERİLEN EMİRLERİN TAHLİLİ

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu, Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, vol.1, pp.311-324

BAYEZİD MUTASARRIFI MAHMUT PAŞA’xxNIN MERKEZLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’xxun Gemisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.25-30

BAYEZİD MUTASARRIFI MAHMUT PAŞA’NIN MERKEZLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

IV. ULUSLARARASI AĞRI DAĞI VE NUH’UN GEMİSİ SEMPOZYUMU, 18 - 22 October 2017

17. Yüzyılda İstanbul'un İaşe ve İkmalinde Kocaeli'nin Önemi

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Sempozyumu III, 25 March 2016

Osmanlı Döneminde Limni Kalesi ve Kaleye Ait 1824 Tarihli Bir Resim

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, 19 October 2017

Books & Book Chapters

Teşrifat Defteri (1616-1620)

Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş., İstanbul, 2021

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlıda Spor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2018

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da İstihbarat

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2017

Arşiv Belgelerine Göre Kûtül-Amare Zaferi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, 2016

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Kaleleri

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2016

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'dan Günümüze Türk - Macar İlişkileri

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2016

Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Kadın

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2015

91 Numaralı Mühimme Defteri (H. 1056 / M. 1646-1647), Özet - Çeviriyazı - Tıpkıbasım

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2015

I. Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları, 3 Numaralı Nâme-i Hümayun Defteri (Transkripsiyon-Tıpkıbasım)

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2014

YOLDAKİ ELÇİOSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TÜRK-LEH İLİŞKİLERİ

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, 2014

Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2013