Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Place of Edirnevi's Tabaqat al-Mufassirin in Tafsir Tabaqat Literature

SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.22, sa.41, ss.115-142, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sipâhîzade’nin Enmûzecü’l-Fünûn’unda Tefsir ilmi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.951-975, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mehmet Şah Fenârî’nin ”Enmûzecü’l-Ulûm” Adlı Eserinde Tefsir İlmi

İHYA, cilt.5, ss.248-284, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Celâleddîn ed-Devvânî ve Fatiha Sûresi Tefsiri

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1-22, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Tefsir İlminin Tanımı: Molla Fenari Örneği

Tefsir Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarsûsî nin Enmûzecu l Ulûm unda Tefsir

Journal of Turkish Studies, cilt.9, ss.495-521, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhammed b Muhammed rodosîzâde ve Ta lîkâtun alâ tefsîri kavlihi teâla Ve yekfurûne bimâ verâehu ve huve l Hakk Adlı Risalesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.405-426, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Example of Ottoman Tafsir Literature Tafsir in Sharh al Man umah of Mehmet Shah Fanârî

Journal of Turkish Studies, cilt.74, ss.12291244, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nisâ Suresi 65 Âyete Dair Abdülmecîd Sîvâsî nin Bilinmeyen Bir Risalesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.293-317, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişin kozmosundan kaotik çağdaşlığa tefsir bağlamında bir çözümleme denemesi

Scientific Works, cilt.15, ss.143-149, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meşhur Beydâvî Şârihi Şeyhzâde MuhyiddinMuhammed B Mustafa El Kocevî nin Hurûf ıMukattaa İle İlgili Bir Risalesi

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.2611-2622

Molla Fenârî ye Göre Tefsir İlminin konusu Olarak Kur an

Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2009, ss.423439

Kitap & Kitap Bölümleri

Mehmet Şah Fenârî ve Enmûzecü’l-ulûm’u

İlimleri Sınıflamakİslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Müstakim Arıcı, Editör, Klasik, İstanbul, ss.239-276, 2019

Akademik Bir Disiplin Olarak Tefsir ve Usûlü

Tefsir Usulü, Ali Rıza Gül, Ali Karataş, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.12-47, 2019

Şeyhzade Muhyiddin Muhammed b. Muslihiddin el-Kocevi’ye Nispet Edilen Tefsir Risaleleri ve Tefsiru Âyeti’l-Kürsî’si

Kocaelili Alimler, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.31-51, 2019

Teftâzânî’nin Keşşâf Hâşiyesi’ne Hâşiye’si Bağlamında Ali Kuşçu’nun Şerhçiliği

OSMANLI DA İLİM VE FİKİR DÜNYASI, Alper Ömer Mahir, Arıcı Müstakim, Editör, Klasik, İstanbul, ss.101-125, 2016

Kur'ân-ı Kerim'de Kötülük ve Şeytan

Ana Konularıyla Kur an, Mehmet Çiçek, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.257-276, 2012

Kur'ân-ı Kerim'de Dinler

Ana Konularıyla Kur an, Mehmet Çiçek, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, zmir, ss.361-380, 2012