Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sipâhîzade’nin Enmûzecü’l-Fünûn’unda Tefsir ilmi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.23, ss.951-975, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mehmet Şah Fenârî’nin ”Enmûzecü’l-Ulûm” Adlı Eserinde Tefsir İlmi

İHYA, cilt.5, ss.248-284, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Celâleddîn ed-Devvânî ve Fatiha Sûresi Tefsiri

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1-22, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tefsir İlminin Tanımı: Molla Fenari Örneği

Tefsir Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-20, 2017

Tarsûsî nin Enmûzecu l Ulûm unda Tefsir

Journal of Turkish Studies, cilt.9, ss.495-521, 2014

Nisâ Suresi 65 Âyete Dair Abdülmecîd Sîvâsî nin Bilinmeyen Bir Risalesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.293-317, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meşhur Beydâvî Şârihi Şeyhzâde MuhyiddinMuhammed B Mustafa El Kocevî nin Hurûf ıMukattaa İle İlgili Bir Risalesi

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 March 2016, ss.2611-2622

Molla Fenârî ye Göre Tefsir İlminin konusu Olarak Kur an

Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 06 November 2009, ss.423439

Kitap & Kitap Bölümleri

Tefsir Usulü

Akademik Bir Disiplin Olarak Tefsir ve Usûlü, Ali Rıza Gül, Ali Karataş, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.12-47, 2019

Kocaelili Alimler

Şeyhzade Muhyiddin Muhammed b. Muslihiddin el-Kocevi’ye Nispet Edilen Tefsir Risaleleri ve Tefsiru Âyeti’l-Kürsî’si, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.31-51, 2019

İlimleri Sınıflamakİslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri

Mehmet Şah Fenârî ve Enmûzecü’l-ulûm’u, Müstakim Arıcı, Editör, Klasik, İstanbul, ss.239-276, 2019

OSMANLI DA İLİM VE FİKİR DÜNYASI

Teftâzânî’nin Keşşâf Hâşiyesi’ne Hâşiye’si Bağlamında Ali Kuşçu’nun Şerhçiliği, Alper Ömer Mahir, Arıcı Müstakim, Editör, Klasik, İstanbul, ss.101-125, 2016

Ana Konularıyla Kur an

Kur'ân-ı Kerim'de Kötülük ve Şeytan, Mehmet Çiçek, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, ss.257-276, 2012

Ana Konularıyla Kur an

Kur'ân-ı Kerim'de Dinler, Mehmet Çiçek, Editör, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, zmir, ss.361-380, 2012