Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİKONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARI: KANDIRA MYO ÖRNEĞİ

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, pp.44-56, 2018 (Other Refereed National Journals)

Akademisyenlerde Duygusal Emek ile Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli Üniversitesi Örneği

IBAD Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi / Journal of the International Scientific Researches, vol.1, pp.72-85, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTSEL GÜVENİN OLUŞUMUNDA, YASAL VE ETİK BİR ZORUNLULUK OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, pp.1145-1160, 2016 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Güvenin Oluşumunda, Yasal ve Etik Bir Zorunluluk Olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarının Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi/Ataturk University Journal of Economics Administrative Sciences, vol.30, pp.1145-1160, 2016 (Other Refereed National Journals)

İŞLETMELER İÇİN SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YÖNETİM FELSEFESİNİN ETKİLERİ

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.4, pp.157-166, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeniden Yapılanma Süreci Yönetime Olan Güven İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiyi Etkiler mi? : Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.442-488

Sağlık Çalışanlarının Toksik Lİderlik Konusundaki Algıları

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.128

Sağlık Çalışanlarının Toksik Liderlik Konusundaki Algıları

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.128

Örgütsel Sinizm, İş Stresini Tetikler mi?

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.120

İnovasyon Sürecinde Y Kuşağının Akıllı Telefon Kullanımının Online AlışverişEğilimlerine Etkisi: Kandıra Myo Örneği

4.Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.165

Sosyal Medya Kuşağı Olarak ‘Y’ Kuşağının Problem Çözme Becerileri Konusunda Kendilerini Algılayışları

I. ULUSLAR ARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.559-563

Sosyal Medya Kuşağı Olarak Y Kuşağının Problem Çözme Becerileri Konusunda Kendilerini Algılayışları

I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 5 - 08 October 2017, pp.423

Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor Mu

4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, vol.1, pp.112-121

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ TEKNİK VE SOSYAL PROGRAM ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKLE İLGİLİ UMUTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BİR ALAN ARAŞTIRMASI

I.ULUSLARARASI 5.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.1, pp.1936-1946

Meslek Yüksekokullarındaki Teknik ve Sosyal Program Öğrencilerinin Gelecekle İlgili Umutlarının Karşılaştırılması: Bir Alan Araştırması

I.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009, vol.1, pp.501-503

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA BAŞARININ YOLLARI VE BEKAERT ÖRNEĞİ

V.ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Adana, Turkey, 16 - 18 April 2009, pp.105-120

KADIN BELEDİYE BAŞKANININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERE DAİR GENÇLERİN BEKLENTİLERİ VE CİNSİYETLERE GÖRE BU BEKLENTİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI KATILIMLI DİSİPLİNLER ARASI KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, pp.293-303

YENİDEN YAPILANMA BİR İŞLETMENİN İNSAN KAYNAĞININ İŞYERİNDEKİ YÜKSELME İNANCINI ETKİLER Mİ?

I.ULUSAL ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ KONGRESİ, ADAPAZARI, Turkey, 6 - 08 November 2008, pp.683-705

BİLGİ TOPLUMUNDA DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

V.ULUSAL BİLGİ EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Turkey, 3 - 05 November 2006

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA YÖNETİM VE YÖNETİCİ PROFİLİ

I.ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 June 2004, pp.135-147

BİLGİ TOPLUMU İŞLETMELERİNDE SOSYAL SORUMLULUK

II.ULUSAL BİLGİ EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 17 - 18 May 2003, pp.816

BİLGİ TOPLUMUNDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

I.ULUSAL BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, İZMİT, Turkey, 10 - 11 May 2002, pp.739-752

Books & Book Chapters

Devlet Ortaokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algılarının Demografik Özellikler İle İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

in: International Academic Studies on Social and Education Sciences, Mehmet DALKILIÇ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.307-323, 2020

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Afet Farkındalıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, ER Sadık Erol, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.131-151, 2020

Öğretmenlerin, Afet ve Acil Durumdan Kaynaklanan Krizi Yönetebilme Becerileri Hakkındaki Görüşleri

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Dursun BALKAN, Editor, Duvar Yayınevi, Ankara, pp.311-331, 2020

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Afet Farkındalıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

in: Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Sadık Erol ER, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.131-151, 2020

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kocaeli İli Örneği

in: Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları, YILMAZ Sefer, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.53-68, 2020

Örgütsel Sinizm İle Çalışanların İş Stresi Arasındaki İlişki: SağlıkSektöründe Bir Araştırma

in: İşletme ve Yönetim Araştırmaları I, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.45-58, 2019

Örgütsel Vatandaşlık Davranışından Örgütsel Vatandaşsızlık Davranışına DoğruGerçekleşen N egatif Eğilimin N edenleri ve Çözüm Önerileri

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler Cilt 4, ÇOBAN Orhan, AĞACAKAYA Serpil, KARAKOÇ Enderhan, KARASİOĞLU Fehmi, ÇOBAN Ayşe, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.47-60, 2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK KONUSUNDAKİ ALGILARI

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.201-212, 2018

MOTİVASYON PARAMETRELERİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDEN ETKİLENİR Mİ? : BİR ALAN ARAŞTIRMASI

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-6, ERDOĞAN TÜRKAN, ATAYETER YILDIRIM, YILDIZ SEVCAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.385-405, 2018

ÇALIŞANLARIN İŞLETME YÖNETİMİNE KARŞI HİSSETTİKLERİ GÜVEN PARAMETRELERİNİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE ÖNEMİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.161-182, 2018