Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİKONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARI: KANDIRA MYO ÖRNEĞİ

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.44-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerde Duygusal Emek ile Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Kocaeli Üniversitesi Örneği

IBAD Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi / Journal of the International Scientific Researches, cilt.1, ss.72-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTSEL GÜVENİN OLUŞUMUNDA, YASAL VE ETİK BİR ZORUNLULUK OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.30, ss.1145-1160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Güvenin Oluşumunda, Yasal ve Etik Bir Zorunluluk Olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarının Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi/Ataturk University Journal of Economics Administrative Sciences, cilt.30, ss.1145-1160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞLETMELER İÇİN SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ YÖNETİM FELSEFESİNİN ETKİLERİ

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.4, ss.157-166, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yeniden Yapılanma Süreci Yönetime Olan Güven İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiyi Etkiler mi? : Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.442-488

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ: ÖRGÜTSEL HİYERARŞİDE ASTLARÜSTLERİNİ MOTİVE EDEBİLİR Mİ?

4.Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.821-850

Sağlık Çalışanlarının Toksik Lİderlik Konusundaki Algıları

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Inovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.128

Sağlık Çalışanlarının Toksik Liderlik Konusundaki Algıları

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.128

Örgütsel Sinizm, İş Stresini Tetikler mi?

Uluslar arası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.120

İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifinden Bir Bakış: Örgütsel Hiyerarşide AstlarÜstlerini Motive Edebilir Mi”

4.Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.166

İnovasyon Sürecinde Y Kuşağının Akıllı Telefon Kullanımının Online AlışverişEğilimlerine Etkisi: Kandıra Myo Örneği

4.Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.165

Sosyal Medya Kuşağı Olarak ‘Y’ Kuşağının Problem Çözme Becerileri Konusunda Kendilerini Algılayışları

I. ULUSLAR ARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.559-563

Sosyal Medya Kuşağı Olarak Y Kuşağının Problem Çözme Becerileri Konusunda Kendilerini Algılayışları

I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 5 - 08 Ekim 2017, ss.423

Meslek Yüksek Okulları Gençlerin Gelecekle İlgili Umutlarını Etkiliyor Mu

4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.112-121

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ TEKNİK VE SOSYAL PROGRAM ÖĞRENCİLERİNİN GELECEKLE İLGİLİ UMUTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BİR ALAN ARAŞTIRMASI

I.ULUSLARARASI 5.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, cilt.1, ss.1936-1946

Meslek Yüksekokullarındaki Teknik ve Sosyal Program Öğrencilerinin Gelecekle İlgili Umutlarının Karşılaştırılması: Bir Alan Araştırması

I.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009, cilt.1, ss.501-503

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA BAŞARININ YOLLARI VE BEKAERT ÖRNEĞİ

V.ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2009, ss.105-120

KADIN BELEDİYE BAŞKANININ SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERE DAİR GENÇLERİN BEKLENTİLERİ VE CİNSİYETLERE GÖRE BU BEKLENTİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ULUSLARARASI KATILIMLI DİSİPLİNLER ARASI KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Mart 2009, ss.293-303

YENİDEN YAPILANMA BİR İŞLETMENİN İNSAN KAYNAĞININ İŞYERİNDEKİ YÜKSELME İNANCINI ETKİLER Mİ?

I.ULUSAL ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ KONGRESİ, ADAPAZARI, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2008, ss.683-705

BİLGİ TOPLUMUNDA DEMOKRASİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

V.ULUSAL BİLGİ EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA YÖNETİM VE YÖNETİCİ PROFİLİ

I.ULUSAL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2004, ss.135-147

BİLGİ TOPLUMU İŞLETMELERİNDE SOSYAL SORUMLULUK

II.ULUSAL BİLGİ EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2003, ss.816

BİLGİ TOPLUMUNDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

I.ULUSAL BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, İZMİT, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2002, ss.739-752

Kitap & Kitap Bölümleri

Devlet Ortaokul Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algılarının Demografik Özellikler İle İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

International Academic Studies on Social and Education Sciences, Mehmet DALKILIÇ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.307-323, 2020

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Afet Farkındalıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, ER Sadık Erol, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.131-151, 2020

Öğretmenlerin, Afet ve Acil Durumdan Kaynaklanan Krizi Yönetebilme Becerileri Hakkındaki Görüşleri

SOSYAL BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Dursun BALKAN, Editör, Duvar Yayınevi, Ankara, ss.311-331, 2020

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Afet Farkındalıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, Sadık Erol ER, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.131-151, 2020

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması: Kocaeli İli Örneği

Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları, YILMAZ Sefer, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.53-68, 2020

Örgütsel Sinizm İle Çalışanların İş Stresi Arasındaki İlişki: SağlıkSektöründe Bir Araştırma

İşletme ve Yönetim Araştırmaları I, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.45-58, 2019

Örgütsel Vatandaşlık Davranışından Örgütsel Vatandaşsızlık Davranışına DoğruGerçekleşen N egatif Eğilimin N edenleri ve Çözüm Önerileri

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırmave Değerlendirmeler Cilt 4, ÇOBAN Orhan, AĞACAKAYA Serpil, KARAKOÇ Enderhan, KARASİOĞLU Fehmi, ÇOBAN Ayşe, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.47-60, 2019

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOKSİK LİDERLİK KONUSUNDAKİ ALGILARI

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.201-212, 2018

MOTİVASYON PARAMETRELERİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDEN ETKİLENİR Mİ? : BİR ALAN ARAŞTIRMASI

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-6, ERDOĞAN TÜRKAN, ATAYETER YILDIRIM, YILDIZ SEVCAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.385-405, 2018

ÇALIŞANLARIN İŞLETME YÖNETİMİNE KARŞI HİSSETTİKLERİ GÜVEN PARAMETRELERİNİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE ÖNEMİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 1, Çobanoğlu, Yavuz, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.161-182, 2018