Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi


İRA N., ÖZENÇ İRA G., GEÇER A.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.30, pp.270-287, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada Orff Yaklaşımına dayalı hazırlanmış hayat bilgisi dersi etkinliklerinin, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin derse yönelik tutum ve başarı düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir ilkokulun ikinci sınıflarında öğrenim gören deney grubunda 25 ve kontrol grubunda 24 olmak üzere toplam 49 öğrenci üzerinde kontrol gruplu öntest-sontest araştırma modeli ile uygulanmıştır. Araştırmada deney ve kontrol grupları rastgele belirlenmiştir. Öğrencilerin başarısını ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Hayat bilgisi Dersi Başarı Sınavı” ve derse karşı tutumlarını ölçmek amacıyla Talşık’ın (2013) hazırlamış olduğu ‘Tutum Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatiksel analizinde betimsel istatistikler ve bağımlı örneklem t-Testi kullanılmıştır. Deney grubunda hayat bilgisi dersleri Orff yaklaşımına dayalı etkinlikler ile uygulanmıştır. Kontrol grubunda ise öğretim programında önerilen yöntemlere bağlı kalınarak işlenmiştir. Araştırma sonucunda, Orff yaklaşımına dayalı etkinlikler ile hazırlanan hayat bilgisi derslerinin öğrencilerin derse karşı tutumları ve ders başarı düzeyleri açısından işlendiği deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır