ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARI ve YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


EŞME A., DEMİR B., YAĞCI Ç.

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.8, pp.2154-2166, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, temel eğitim ve matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümlerinde öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik ve yenilenebilir enerji hakkındaki farkındalık düzeylerini tespit etmektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırma örneklemi 2020-2021 eğitim öğretim yılında Eğitim Fakültesi Temel Eğitim ve Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümlerinde öğrenimini sürdüren 222 öğretmen adayından oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği” (Güven ve Aydoğdu, 2012) ve “Yenilenebilir Enerji Farkındalık Ölçeği” (Mutlu, 2016) kullanılmıştır. Veri analizinde SPSS.22. programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel istatistikler, t-testi, Anova ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ve yenilenebilir enerji kavramına yönelik farkındalıklarının yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinde bölüm, ilgili ders alma ve sınıf değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunurken, cinsiyet ve ailenin gelir seviyesi değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm, ailenin gelir seviyesi, ilgili ders alma ve sınıf değişkenlerine göre yenilenebilir enerji farkındalıklarında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Araştırmada, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyleri ile yenilenebilir enerji farkındalık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir