Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Guide for Book Reviews

Ulum, cilt.2, sa.1, ss.169-174, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Guide for Book Reviews

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.2, ss.1415-1420, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hâricîlerin Günümüzdeki Devamı İbâdîler mi Selefîler mi Metodik Bir Tartışma

e-makâlât Mezhep Araştırmaları, cilt.9, ss.77-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İbâdî Fırak Literatüründe Şehristânî Etkisi Kalhâtî Örneği

İslâmî İlimler Dergisi, cilt.10, ss.149-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu (18-20 Kasım 2011, Bursa)

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.219-223, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bâbertî’ye Nispet Edilen Bir Fırak Risalesi Hakkında Tespitler ve Mülahazalar

E-MALAKAT MEZHEP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.7-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“International Conference: ‘Takfir: A Diachronic Perspective,’ 24-26 October 2011, Madrid-Spain,”

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, cilt.2, ss.258-264, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tefsirde Ehl-i Sünnet Şîa Polemikleri, Mustafa Öztürk

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.157-161, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mezhepler Tarihine Giriş, Sönmez Kutlu

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.629-636, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ehl-i Sünnet’e Giden Yolda İbn Küllâb ve Küllâbiye Mezhebi, Tevfik Yücedoğru

Usul İslam Araştırmaları, ss.215-219, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, sa.2, ss.147-160, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Erken dönem Islam Mezhepleri Tarihi Literatürü Bağlamında GAS’ın Kaynaklık Değeri

Fuat Sezgin ve İslami İlimler Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 01 Kasım 2019

Kelam ve Mezhepler Tarihi

TDV İslâm Ansiklopedisi İkinci Edisyon Hazırlık Çalıştayı - I, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019

İbnü’l-Cezerî’ye Nispet Edilen Ebeveyn-i Rasul Risalesi Üzerine Birtakım Mülahazalar

Uluslararası İbnü’l-Cezerî Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018

O’nun Ahlakı Kur’an’dı’: Kur’an’da Ahlakın Konumu ve Hususiyetleri Üzerine Değerlendirmeler

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

Hanefî-Mâtürîdî Fırak Geleneğine Dair Yeni Tespit, Tez ve Mülahazalar

Uluslararası İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik Literatürü Sempozyumu, Konya, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2018

Mezheplerin Birbirlerine Karşı Kullandığı Dışlayıcı Dilin Arka Planına Dair Bir İnceleme

Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri Sempozyumu, Karaman, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.231-235

Osmanlı Dinî Düşüncesini Ebeveyn-i Rasul Tartışmaları Üzerinden Okumak

Uluslararası Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2017

İbâdiyye de Zekât

Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları / Zakat in the Past and Present, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2016, ss.365-381

Sources and Characteristics of the Heresiological Classification by al Qalh t in His al Kashf wa l bay n

International Conference: Today’s Perspectives on Ibadi History and the Historical Sources, Cambridge, İngiltere, 16 - 18 Haziran 2014, ss.233-244

Two Main Sources of Ottoman Firaq Tradition Sayf al D n al mid and Umar al Nasaf

The Third Annual Conference of the British Association for Islamic Studies (BRAIS), London, İngiltere, 11 - 12 Nisan 2016

Osmanlı Fırak Literatürünün Karakteristikleri

Uluslararası Osmanlı’da İlimler Sempozyumu Dizisi-I Osmanlı’da İlm-i Kelâm: Âlimler, Eserler ve Meseleler / International Symposiums on Ottoman Intellectual Tradition-I Ottoman Kalam: Scholars, Works, and Problems, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2015

Dog u Hanefî Fırak Geleneg inin Ebû Hanîfe ile I rtibatlandırılmasının I mkânı

Ulusal İmam-ı Azam Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, cilt.1, ss.505-511

Sinop tan Bursa ya Bir Osmanlı Âlimi İlyas b İbrahim es Sinobî ö 891 1486

Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2013, ss.81-89

Hâricîliğin Günümüzdeki Devamı İbâdîler Mi Selefîler Mi Metodik Bir Tartışma

İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Bütün Yönleriyle Selefilik Çalıştayı, Konya, Türkiye, 5 - 06 Eylül 2015, ss.53-66

The Last Leader of the Azz ba councils in Djerba Ab Sulaym n D w d b Ibr h m al Tal t al Jarb d 967 1560

Sixth Conference on Ibadism and Oman, St Petersburg, Rusya, 1 - 03 Haziran 2015

Bâbertî ye Nispet Edilen Bir Fırak Risalesi Hakkında Tespitler ve Mülahazalar

Ekmeluddin Baberti Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2010

Heresiographical Classification in Islamic Literature

Fourth World Congress for Middle East Studies (WOCMES), Ankara, Türkiye, 18 - 22 Ağustos 2014

Sinop’tan Bursa’ya Bir Osmanlı Âlimi: İlyas b. İbrahim es-Sinobî

III. Uludağ Üniv. AR-GE Günleri, Bursa, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2013

Vânî Mehmed Efendi nin Hz İbrahim in Babası ve Ebeveyn i Resûl Hakkındaki Görüşleri

Ulusal Vani Mehmed Efendi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2009

Three Research Projects in the Field of Kal m at the Uludağ University in Bursa

The Second International Conference of the European Research Council’s FP 7 Project: “Theological Rationalism in the Medieval World of Islam”, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2010

Molla Fenârî ye Nispet Edilen Eserlerde Aidiyet Problemi ve Molla Fenârî Bibliyografyası

Uluslararası Molla Fenari Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2009, ss.467-524

İtikadî Fırka Tasnifçiliğinde Âmidî nin Yeri al mid s Place in the Classifications of Theological Groups

Uluslararası Seyfuddin Amidi Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2008, ss.269-302

Kitap & Kitap Bölümleri

Vahiy-Ahlak İlişkisi

TÜM YÖNLERİYLEHZ. PEYGAMBER VEAHLAKI, ABDULKADİR MACİT, Editör, ENSAR, ss.35-73, 2019

İzmitli Müderris İbrahim b. Ali ve Birgivî’nin Lugaz’i Üzerine Şerhi

Kocaelili Alimler, Yavuz, Sefer Kaya, Ali, Editör, Ensar, İstanbul, ss.225-242, 2019

O’nun Ahlakı Kur’ân’dı’: Kur’ân’da Ahlak’ın Konumu ve Hususiyetleri Üzerine Değerlendirmeler

Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı, Macit, Abdulkadir, Editör, Ensar, İstanbul, ss.111-130, 2019

İzmitli Müderris İbrahim b. Ali ve Birgivî’nin Lugaz’i Üzerine Şerhi

Kocaelili Alimler, Sefer Yavuz, Ali Kaya, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.111-130, 2019

Hanefî-Maturîdî Mezhepler Tarihi Kaynakları

Mezheplere Göre Klasik Kaynaklar ve Özellikleri, bulut, halil ibrahim, Editör, Ensar, İstanbul, ss.339-350, 2018

Hanefî-Mâtürîdî Fırak Geleneği’ne Dair Yeni Tespit, Tez ve Mülahazalar

Mâtürîdî Düşünce ve Mâtürîdîlik Literatürü, Akpınar, M. Raşit, Tuzcu, Recep, Menekşe, Aslı, Editör, Endülüs, İstanbul, ss.133-157, 2018

Br Fırak Müellifi Olarak Fahreddin er-Râzî

İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, Türker, Ömer - Demir, Osman, Editör, İSAM Yayınları, İstanbul, ss.365-401, 2018

Fırak Literatürüne Dolaylı Ancak Etkili Bir Katkı: Âmidî Tasnifini Meşhur Eden Mütekellim: Adudüddin el-Îcî

İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, Altaş Eşref, Editör, İslam Araştırmaları Merkezi (İsam) Yayınları, İstanbul, ss.409-428, 2017

Fırak Literatürüne Dolaylı Ancak Etkili Bir Katkı: Âmidî Tasnifini Meşhur Eden Mütekellim: Adudüddin el-Îcî

İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, Altaş, Eşref, Editör, İSAM, İstanbul, ss.409-428, 2017

Sources and Characteristics of al-Qalhātī’s Heresiological Classification in his al-Kashf wa-l-bayān

Today’s Perspectives on Ibadi History, Reinhard Eisener, Editör, Georg Olms Verlag, Hildesheim, ss.233-244, 2017

Bir Fırak Müellifi Olarak Fahreddin er-Râzî

İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er Râzî, Ömer Türker, Osman Demir, Editör, İSAM Yayınları, İstanbul, ss.347-378, 2013

Ansiklopedide Bölümler