Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

AZERBAYCAN - TÜRKİYE İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ LİDERLİK ÇIKTILARINA ETKİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.157-191, 2019 (Other Refereed National Journals)

LİDERLİĞİN KARANLIK YÜZÜ VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.4, pp.38-55, 2019 (Other Refereed National Journals)

Libya Ekonomisinde Turizm Kaynaklarının Rolü ve Önemi.

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.28, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALUATION THE PERFORMANCE OF STORES USING THE SYSTEM (5S) AS A METHOD OF TOTAL QUALITY A FIELD STUDY IN THE STORES GENERAL COMPANY FOR FOODSTUFF TRADING

JOURNAL OF SOCIALAND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, vol.5, no.20, pp.763-770, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAĞLAMINDA KASTAMONU’DA FAALİYET GÖSTEREN SANAYİ İŞLETMELERİNİN SORUNLARININ TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, vol.20, pp.85-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: SHAHAT ÖRNEĞİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.4, no.26, pp.5302-5317, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HELAL HELAL MİDiR? TURİZMDE STANDARTLAR, UYGULAMALAR VE SORUNLAR

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.195-213, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tourism Stakeholders Attitudes Toward SustainableDevelopments: Empirical Research from Shahat City

Journal of Tourism and Management Research, vol.2, no.3, pp.182-200, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Challenges Facing the Quality of Education in the Libyan Higher Technical Colleges

Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), vol.3, no.10, pp.112-118, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAMU HASTANELERİNDE KURUMSAL PERFORMANS UYGULAMALARI: YÖNETİCİ VE DİĞER PERSONEL TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

Total Quality Management İmplementation İn The Healthcare İndustry: Findings From Libya

Managemetn Issues in Healthcare System, vol.2017, no.3, pp.4-21, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turistik Ürün Tüketicilerinin Satın Alma Kararlarında Etnosentrik Tutumlar Bakü de Bir Araştırma

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.13, no.3, pp.6-22, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of Employees in The Food Industry Organization in Libya Toward Obstacles Application of Quality Management Systems

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2016, no.13, pp.182-191, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azerbaycan Gence Bölgesi Turizm Sektörünün Rekabet Analizi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2016, no.12, pp.560-571, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISO 50001 based integrated energy management system and organization performance

Journal of Advances in Technology and Engineering Research, vol.2, no.2, pp.59-65, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relationship between Electricity Energy Consumption and Income Evidence from ARDL Bounds Testing for Kyrgyz Republic

International Review of Economics and Management, vol.3, no.2, pp.109-122, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Sportif Rekreasyon İşletmelerinde Müşterinin Personelden Memnuniyetini Belirleyen Unsurlar Private Traıning Studıo Örneği

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.8, pp.16-24, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türk İşletmelerinde Ortaklık ve Güven

Journal Of Azerbaijani Studies, vol.10, no.3, pp.712-721, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kültür Ortaklık ve Rekabet Türkiye ye İlişkin Rakamlar

Journal Of Azerbaijani Studies, pp.444-460, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversitelerdeki girişimcilik eğitiminin girişimsel özyetkinlik algısı üzerindeki etkisi Bir araştırma

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.3, no.2, pp.91-111, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Girişimciyi Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

Karaman İİBF Dergisi, vol.7, no.12, 2007 (Other Refereed National Journals)

The relationship between ethics and quality conflicts and common grounds

Serbian Journal of Management, vol.2, no.2, pp.127-145, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Güvenin Belirleyici Faktörleri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.17, pp.188-205, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Creating Organizational Commitment by Satisfying Internal Customers

Serbian Journal of Management, vol.2, no.1, pp.5-19, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimin İşletme Etkinliğindeki ve Önemi

Mevzuat Dergisi, no.74, pp.1-14, 2004 (Other Refereed National Journals)

Training and Developmental Needs of Managers of SMEs

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.117-138, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karar Verme Eyleminin Davranışsal Temelleri Görgül bir Uygulama

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.14, 2002 (Other Refereed National Journals)

Öğretim Elemanları Ve Sanayici Açısından Üniversite Sanayi İşbirliğinin Değerlendirilmesi

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.4-14, 2001 (Other Refereed National Journals)

Durumsallığı Açısından Türk Örgüt Kültürlerindeki Yönelimler Ampirik Bir Araştırma

Manas Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.3-4, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Quality Cost Analysis In Turkish Companies Having ISO 9000 Certificate

MANAGERIAL AUDITING JOURNAL, vol.17, no.2, pp.101-104, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel İletişim ve İletişim Tatminine İlişkin Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.14, no.1, pp.40-56, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesinde Yatırım Getirisinin Ölçülmesi

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi” (IWACT’19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.188-193

COMPETENCE MANAGEMENT IN MADAGASKAR PUBLIC ADMINISTRATION

Bilge Kagan 2nd International Science Congress, 5 - 07 November 2019

İŞ AHLÂKI VE ETİK BİLİNÇ: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU İDARİ PERSONELİ ÖRNEĞİ

Bilge Kagan 2nd International Science Congress, 5 - 07 November 2019

Envanter Yönetiminin Organizasyon Etkinliği Üzerindeki Etkileri Yeri Bir Catering İşletmesi Örneği

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.213-220

Turizm Ve Sürdürülebilir Kalkınma: Shahat Örneği

2. Uluslararası Batı Asya Turizm AraĢtırmaları Kongresi, 27 - 30 September 2018, pp.1-15

Libya Ekonomisi için Turizm Kaynaklarının Rolü ve Önemi

2. Uluslararası Batı Asya Turizm AraĢtırmaları Kongresi, 27 - 30 September 2018

Tqm Implementations in Libya Technical Colleges

ICQH 2017 International Conference on Quality in Higher Education, 7 - 08 December 2017

PERSONALITY AND VOLUNTEER MOTIVATION: A RESEARCH ON VOLUNTARY CAMPAIGN VOLUNTEERS

Fifteenth International Scientific ConferenceTopic: KNOWLEDGE IN PRACTICE, 15 - 17 December 2017

Helal Helal midir? Turizmde Standartlar, Uygulamalar ve Sorunlar

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi: Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, 10 - 14 May 2017

GENCE TURZİM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

SYMPOSIUM ON TURKISH AND AZERBAIJANI RELATIONS, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2016

ETNOSENTRİK TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ BİR ARAŞTIRMA

SYMPOSIUM ON TURKISH AND AZERBAIJANI RELATIONS, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2016

BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK GIDA BANKACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016

İSLAM IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞ AÇISI EKSENİNDE DİN VE GİRİŞİMCİLİK

7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016), Bishkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 May 2016

ISO 50001Based Integrated Energy Management System and Organization Performance

International Conference on “Business, Economics, Social Science Humanities” BESSH-2016, 6 - 07 May 2016, vol.160, pp.5-11

Relationship between Environmental Management Systems Implementation and Environmental Performance Findings from Turkish EMS Certificated Businesses

International Conference on Future Challenges in Management and Business, İstanbul, Turkey, 6 - 07 July 2015, vol.1, pp.4

Determining customer satisfaction from the staff of the sporting recreation business

ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece, 4 July - 07 June 2015, vol.3, pp.166

Tourism Sector in Order to Recovering From the Recession: Comparison Analyses for Turkey

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Örgütsel İletişime İlişkin Bir Değerlendirme: Örgütler ve İnsanlar

8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongre Bildirileri, Turkey, 25 - 27 May 2000

Toplam Kalite Yönetiminin Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliği

Kamu Yönetiminde Kalite I. Ulusal Kongresi, Turkey, 1 - 02 March 1999, vol.1

Books & Book Chapters

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

in: YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ, K. Ozan ÖZER, Mahmut HIZIROĞLU, Asım SALDAMLI, Editor, Adra, İstanbul, pp.26-70, 2015

Kalite Liderliği

Timaş, İstanbul, 2006