Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The moderating role of personal value orientation on the links between perceived corporate social performance and purchase intentions

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.27, no.6, pp.2724-2734, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

How Corporate Social Responsibility Information Influences Stakeholders' Intentions

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.18, no.4, pp.234-245, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL DISSENT ON AFFECTIVE COMMITMENT AND JOB SATISFACTION

Journal of Economics and Research, vol.2, no.1, pp.1-12, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Etkileme Taktikleri İş Performansı ve Stresi Etkiler mi? Kimya Sektöründe Bir Araştırma

International Review of Economics and Management, vol.8, no.2, pp.176-200, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effects of Corporate Image on Commitment, Job Satisfaction and Turnover Intentions: A Study on Healthcare Professionals

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol.6, no.4, pp.43-55, 2020 (Other Refereed National Journals)

İş İlanlarının Çekiciliği Mesaj Belirginliğinin Etkisi

Ege Akademik Bakış Dergisi, vol.16, no.1, pp.161-175, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerin Prosedürel Adalet Ve Sinizm Algılarının Bireysel Performansları Üzerindeki Etkileri

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

İş İlanlarındaki Bilgi İçeriğinin İş Başvurusu Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol.22, no.1, pp.99-112, 2015 (Other Refereed National Journals)

Subjektif Uyumun İş Çıktıları Üzerindeki Etkisi Benzerlik Uyumu mu Bütünleyici Uyum mu

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.165-186, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Moderating Role Of Service Environment on the Effects of Firm Reputation and Perceived Service Quality On Consumer Trust

Journal of Global Strategic Management, vol.8, no.2, pp.111-120, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küresel Firmaların Yerel Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Marka Değeri ve Marka Tercihini Nasıl Etkilemektedir

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, vol.9, pp.83-91, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal İtibar Bileşenlerinin Algılanan Önemi Demografik Özelliklerden Etkilenmekte Midir

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.93-114, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reklamlarda Çevreci İddialar ve Reklam Etkililiği Basılı Reklamlar Üzerinde Deneysel Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.85-106, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Organizational Dissent Ethical Climate: Their Effects On Turnover Intentions

14th International Strategic Management Conference 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 12 - 14 July 2018, pp.223-232

Effects o f Organizational Dissent on Affective Commitment and Job Satisfaction

14th International Strategic Management Conference, 12 - 14 July 2018, pp.233-240

İnsan Kaynaklarının Değer Yargıları ve İşveren Markası Bileşenlerine Verdikleri Önem

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kocaeli, Turkey, 29 - 31 May 2016, vol.1, pp.582-592

Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.336-344 identifier

Can dissimilar be congruent as well as the similar? A study on the supplementary and complementary fit

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.1111-1119 identifier

Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.274-281 identifier

Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.355-362 identifier

Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.1336-1343 identifier

How Does Positive and Negative CSR Information Influence the Intentions of Various Stakeholders

9th International Conference on Corporate Social Responsibility, Zagreb/Croatia, Zagreb, Croatia, 16 - 18 June 2010

Aile İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımında Sahip Yönetici Profesyonel Yönetici Arasındaki Tutum Farkları

2. Aile İşletmeleri Kongresi Kültür Üniversitesi İstanbul, Turkey, 14 - 15 April 2006, pp.571-584

Psikolojik İşyeri Terörü Dr Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştirma Hastanesinde Bir Uygulama

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. AÜİİBF Yayını, Erzurum, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.319-329

Bilgi Toplumunda Duygusal Zeka ve Yönetici Etkinliği Kocaeli Üniversitesinde Bir Araştırma

4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes, Sakarya, Turkey, 15 - 16 September 2005, pp.123-148

Kurumsal İtibar ve Bölgesel Kalkınmadaki Önemi

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 November 2009 - 16 May 2005

Books & Book Chapters

"Örgütsel Davranış Alanına Giriş" ve "Örgütlerde Kendimizi ve Diğerlerini Algılamak"

in: Örgütsel Davranış, Ayşe Günsel, Serdar Bozkurt, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.2-21, 2016