Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yalova Çerkezlerinin Mutfak Kültürü

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.51-66, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Relation between Motivation, Job Satisfaction and Task Performance: Kovach’s Ten Factor Model

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.7, ss.1534-1548, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizmde Kadın Akademisyenler

ANATOLIA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.30, ss.89-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otel İşletmesi Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

U-Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.1-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, e-Dergi, cilt.5, 2003

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beş Yıldızlı Bir Otel Mutfağının Bilişim Sistemi Kullanımının İncelenmesi

4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Türkiye’deki Akademik Gastronomi Kitaplarında Odaklanılan Konuların Değerlendirilmesi

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019

Sosyal Medyada Otel İşletmesi Yorumlarının Hizmet Kalitesi Boyutlarına Göre İncelenmesi: Tripadvisor Örneği

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.879-885

İş İlanlarının İstihdam Edilebilirlik Beceri Boyutlarına Göre İncelenmesi: Zincir Otellerde Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.555-560

Türkiye’de Turizm Alanındaki Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Profili (2014 – 2018)

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.585-591

Türkiye’de Turizm Anabilim Dalında Örgütsel Davranış Konulu Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Bibliyometrik İnceleme

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, Kocaeli, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2019, ss.760-768

Restoran İşletmeleri Yönetiminde Gıda Alerjileri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.560-568

Kocaeli İlindeki Konaklama İşletmeleri Yönetclerinin Engelli Turizmini Değerlendirmelerine Yönelik Nitel Bir Araştırma

5. Ulusal Emek ve Toplum Kongresi-I International on Labor and Society, Kocaeli, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.2, ss.176-183

Turizm İşletmelerinde Kuşak Teorisi ve Kuşaklararası İş Değerlerindeki Farklılıklar

VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 - 30 April 2016, ss.62-73

Restoran Müşterilerinin Hijyen Faktörlerini Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

2 nd International Congress of Tourism and Management Researchers-2015, Aydın, Türkiye, 1 - 03 May 2015, ss.418-431

Otel Çalışanlarının Duygusallıklarının Genel İş Tatminleri ve İşte Kalma Niyetleri Üzerindeki Etkisi

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 - 16 May 2015, cilt.2, ss.762-767

Restoran Kartlarının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi Çanakkale Örneği

IV. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu: Gastronomi Turizmi 2015, Hatay, Türkiye, 17 - 19 April 2015, ss.26

Duygusal Emek Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Rusya, 30 August - 06 September 2014, cilt.2, ss.1031-1044

Değirmendere Beldesinde Yerel Halkın Turizmi Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

1 st International Congress of Tourism and Management Researchers-2014, Aydın, Türkiye, 9 - 12 May 2014

Türkiye de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili 1990 2013

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 05 April 2014, ss.212-221

Turizm Öğrencilerinin Kontrol Odağı Yönelimlerinin İş Tatminine Etkisi

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Akmescit, Ukrayna, 28 August - 02 September 2012, ss.887-896

Gayret ve Hızırreis Müze Gemileri

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 May 2010, ss.445-457

Osmanlı Dönemi İzmit Camileri

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi., Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 May 2010, ss.506-518

Ethical Approaches and Their Application In Hotel Managers Decision Making

Professional Ethics: In Business and Social Life 21 th. EBEN Annual Conference, Antalya, Türkiye, 17 - 19 October 2008

Ege Bölgesi Örnekleminde Örgütsel Bağlılık Bileşenlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 9 - 12 November 2006, ss.191-202

Turizm Gelişiminde Turizm Planlaması ve Destinasyon Planlamasının Önemi

II. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 9 - 12 November 2006, ss.227-235

Alternatif Turizm Kapsamında Sakarıılıca da Doğa Sporları Potansiyeli

I. Gençlik, Boş Zaman ve Doğa Sporları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 22 May 2003, ss.223-236

Otel İşletmelerinde Yönetici Yaratıcılığını Engelleyen Unsurlar Üzerine Nitel Bir Çalışma

III. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 28 May 2006, ss.478-494

Liderlik Davranışı ve Örgütsel Bağlılık Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulama

II. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 23 May 2004, ss.11-12

Kitap & Kitap Bölümleri

Gazanfer Bilge: Güreş Minderinden Otobüs İşletmeciliğine

TÜRK TURİZMİNE KANAT GERENLER 6 Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri Turist Rehberleri Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri, Kozak, Nazmi ve Kozak, Metin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.167-178, 2020

Nuri Demirağ: Demiryolu ve Havayolu Girişimciliğinde Öncü İsim

TÜRK TURİZMİNE KANAT GERENLER 6 Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri Turist Rehberleri Ulaştırma İşletmecileri ve DiğerleriTÜRK TURİZMİNE KANAT GERENLER 6 Kamu ve Meslek Kuruluşları Yöneticileri Turist Rehberleri Ulaştırma İşletmecileri ve Diğerleri, Kozak, Nazmi ve Kozak, Metin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.287-296, 2020

Ferruh Ulukardeşler: Çok Yönlü Bir Turizm İşletmecisi

Türk Turizmine Kanat Gerenler 2- Konaklama İşletmecileri, Kozak, Nazmi ve Kozak, Metin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.159-168, 2020

Sevda Yılgaz: Gençler İçin Umut ve Rol Model .

Türk Turizmine Kanat Gerenler 5 Kadın Turizmciler, Kozak, Metin ve Kozak, Nazmi, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.441-455, 2020

Ulusal Gastronomi ve Türk Mutfağı (Tarihçe, Hammadde, Ritüeller, Özgün Yemekler ve Reçeteler)

Marmara Bölgesi Mutfağı, Sarıışık, Mehmet ve Özbay, Gülçin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.555-646, 2019

Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler Uygulamalar ve Örnek Olaylar Yenilenmiş İkinci Baskı

İşletme Yöneticisi, SARIIŞIK MEHMET, ÇAVUŞ ŞENOL, KARAMUSTAFA KURTULUŞ, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.111-125, 2019

Uluslararası Gastronomi Temel Özellikler Örnek Menüler ve Reçeteler

Orta Asya Mutfağı, Mehmet Sarıışık, Gülçin Özbay, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.223-244, 2017

Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi

Gastronomi ve Sağlıklı Beslenme, Mehmet Sarıışık, Editör, Detay Yayınıcılık, Ankara, ss.125-140, 2017

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

Motivasyon, Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel, Şule Aydın Tükeltürk, Editör, Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.357-380, 2016

Otel İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonel Yaklaşım

Ağırlama Endüstrisi ve İşletmeler, Otellerde Yönetim ve Yönetici, Otellerde Koordinasyon, , Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.1-13, 2013

Otel İşletmeciliği

Otel İşletmelerinde Yönetim, Akoğlan Kozak, Meryem, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.29-53, 2012

Prof Dr Fermani Maviş Anı Kitabı

Turizm İşletmelerinde Örgüt- İşgören İlişkileri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, NAZMİ KOZAK, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.287-306, 2009

Eskişehir Turizm Geliştirme Projeleri

Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Bir Destinasyon: Sakarıılıca, Arıkan, İrfan, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.142-186, 2006

Ansiklopedide Bölümler

GASTRONOMİ SÖZLÜĞÜ A dan Z ye

Detay Yayıncılık, ss.345-388, 2020